NVM AOG

AGRARISCHE MARKT NEGATIEF NA EERSTE HALFJAAR

In vergelijking met dezelfde periode in 1998 eindigt de agrarische vastgoedmarkt in de eerste helft van 1999 negatief in reactie op de Wet Herstructurering Varkenshouderij en de eventuele komst van een melkquotumbeurs. De melkquotumprijs steeg licht en het aantal transacties daalde als gevolg van een afwachtende houding. In de mestquotummarkt viel de handel bijna overal stil en daalde de quotumprijs voor varkens/kippen tot onder de 30 gulden. De markt voor ammoniakrechten stortte geheel in. De tuinbouw kampt met asbestproblemen. De grondprijzen stegen opnieuw. De overheid en projectontwikkelaars gaan agrarische grond steeds hoger waarderen.

Dit bleek vandaag uit de presentatie van de halfjaargegevens 1999 van de vakgroep NVM Agrarisch Onroerend Goed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM.

De onzekerheid inzake het overheidsbeleid, de hoge melkprijs in 1998 en het voornemen van Land- en Tuinbouworganisatie LTO om een melkquotumbeurs op te richten, leidde in de eerste helft van 1999 tot een afwachtende quotumprijsontwikkeling en een afnemend aantal transacties. In de eerste maanden van 1999 is in 491 transacties 21,6 miljoen kg melkquotum omgezet. In dezelfde periode in 1998 werd in 651 transacties 25,4 miljoen kg melkquotum omgezet.

De gemiddelde prijs bleef het eerste halfjaar van 1999 nagenoeg gelijk aan de prijs in dezelfde periode in 1998, namelijk 0,891 tegen 0,881 cent in 1998. Nu de melkprijs voorlopig niet lijkt te stijgen, het quoteringssysteem tot 2006 blijft gehandhaafd en de boeren zich niet meer op de melkquotumbeurs richten, verwacht NVM Agrarisch Onroerend Goed dat het aantal transacties zal afnemen. De melkquotumprijs kan licht stijgen. Op dit moment is de markt redelijk rustig en beweegt de prijs zich richting vijfennegentig cent.
Als gevolg van de per 1 sepember 1998 in werking getreden Wet Herstructurering Varkenshouderij is de prijs van mestquota voor varkens/kippen gedaald van 49 gulden in december 1998 tot onder de 30 gulden in mei 1999. Ook de handel vertoonde een negatieve lijn: in de overschotgebieden I (Gelderland) en II (Brabant) vond af en toe nog een transactie plaats. In de rest van Nederland viel de handel stil. De reconstructiewet leidt in deze sector tot een aanzienlijke marktverstoring. Als gevolg van het wegvallen van het aantal transacties is het moeilijk om een referentieniveau voor de marktprijs vast te stellen.

De markt voor ammoniakrechten is gedurende het aflopen halfjaar ingestort. Een juiste prijs voor ammoniakrechten is moeilijk te geven doordat er geen transacties plaatsvinden. De prijs is in Brabant (gebied II) bedraagt nu circa 15 gulden. In Gelderland (gebied I) ligt de prijs rond 25 gulden en in de rest van Nederland rond 30 gulden. NVM Agrarisch Onroerend Goed verwacht dat dit marktsegment haar waarde verder zal verliezen.

In de glastuinbouw verliep de productie het afgelopen halfjaar goed, ook de prijzen lagen op een hoog niveau. Op dit moment verloopt de afzet echter matig, waardoor de kans op een afnemend rendement toeneemt. Hierbij speelt ook mee de discussie inzake de hoge kostenpost die veroorzaakt wordt door de kit waarmee het glas in de kassen is vastgezet. Hier zit asbest in en deze wetenschap veroorzaakt bij verkoop een negatieve houding en dalende prijzen.

De gemiddelde prijs voor bouwland is in het afgelopen halfjaar gestegen van 59.688 naar 63.695 gulden. Deze prijsverhoging zet nog wel even voort. Oorzaken van de prijsstijgingen zijn de schaalvergroting, het extensi-veringsbeleid binnen de sector en het feit dat zowel overheid als projectontwikkelaars agrarische grond steeds hoger zijn gaan waarderen. Afhankelijk van de gegeven bestemming variëren de grondprijzen sterk en vertonen zij grote ver-schillen tussen het Noorden en het Westen.

=============================

Deel: ' Agrarische vastgoedmarkt negatief na eerste halfjaar '
Lees ook