Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Verhandelbaarheid suiker

NAV WIJST VRIJE VERHANDELBAARHEID SUIKERQUOTUM AF.

De Werkgroep Bietenaangelegenheden, het overlegorgaan van suikerindustrie en bietentelers, besluit op 17 augustus aanstaande over wijziging van het suikersysteem. Het voorstel is om de suikerquota vrij verhandelbaar te maken. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond wijst dat voorstel volstrekt af: de gevolgen zijn niet goed in beeld gebracht, alternatieven zijn niet onderzocht en telers zijn niet op de hoogte.

Binnen de EU mag elk land bepalen, hoe de toewijzing van suikerquota plaatsvindt. De Werkgroep Bietenaangelegenheden dreigt nu voor Nederland te gaan kiezen voor vrije verhandelbaarheid van suikerquotum tussen telers onderling. Als het quotum eenmaal verhandelbaar is, staat de Wet op de Mededinging een aantal beperkende bepalingen niet meer toe. Bij een vrije handel regeert de koopkrachtige vraag. Zo is het te verwachten, dat melkveehouders, die hun melkquotum van de hand doen, (fiscale) interesse zullen hebben in suikerquotum.

Voorstanders van vrije verhandelbaarheid gebruiken als argument, dat door schaalvergroting de efficiency kan verbeteren. Of vrije verhandelbaarheid tot schaalvergroting leidt staat niet vast. Het mogelijke voordeel is echter niet afgewogen tegen het nadeel, dat bij verhandeling van quotum geld weglekt uit de akkerbouwsector.

De NAV vindt daarom, vooral in het belang van toekomstige bietentelers, dat alternatieven voor verhandelbaarheid eerst serieus aandacht verdienen. Een alternatief is het strakker toepassen van het huidige suikersysteem. Er zal dan aardig wat onreglementair quotum vrijkomen. Een ander alternatief is het door het NAJK bepleite bietenbank-idee: quotum kan dan alleen via een centraal punt ingeleverd en toegedeeld worden tegen vooraf afgesproken, uniforme condities en criteria. Dat laatste geeft de beste mogelijkheden om de ontwikkeling van de bietenteelt te sturen. Bijvoorbeeld door een geleidelijke verlaging van het maximum van 3.500 kg suiker per hectare in te voeren.

De NAV wijst er verder op dat het huidige voorstel voor het suikersysteem afwijkt van dat wat afglopen winter met telers besproken is. Een uitspraak over het draagvlak onder telers is daarom op dit moment niet mogelijk.

Nadere inlichtingen:

Joop Droog tel. 0299-690265 of 06-51611362

Deel: ' Akkerbouw wijst vrije verhandelbaarheid suikerquotum af '
Lees ook