PERSBERICHT

Akkoord aanpassingen tandheelkunde

Nieuwegein/Zeist, 15 oktober 2001

Minister Borst onderschrijft de voorstellen van de beroepsorganisatie van tandartsen NMT en de koepel van zorgverzekeraars ZN voor aanpassing van de aanspraken op tandheelkundige zorg voor volwassen ziekenfondsverzekerden. Dat deelt de minister vandaag per brief aan de Tweede Kamer mee. Ze zal het CTG vragen met spoed beleidsregels vast te stellen op basis van het voorstel, zodat de ziekenfondsaanspraken per 1 januari 2002 kunnen worden gewijzigd.

Door goede mondverzorging en regelmatig tandartsbezoek heeft de patiënt zelf veel invloed op zijn mondgezondheid en dus ook op de tandartskosten. Daarom vergoedt het ziekenfonds sinds de stelselherziening van 1 januari 1995 voor de volwassen ziekenfondspatiënt (vanaf 18 jaar) enkel de cluster preventieve zorg. Die bestaat uit minimaal één periodieke controle per jaar inclusief kleine verrichtingen zoals tandsteenverwijdering. Curatieve tandheelkundige zorg komt voor eigen rekening, net als bij particuliere patiënten. Meer dan 90% van de volwassen ziekenfondspatiënten (excl. mensen met volledige prothese) is voor deze tandartskosten aanvullend verzekerd. Dankzij de stelselherziening hebben sinds 1995 veel meer mensen betere tandheelkundige zorg ontvangen, zo concluderen de NMT en ZN.

Aanpassingen per 1 januari 2002
De tandartsen en zorgverzekeraars stellen voor om per 1 januari 2002 ook het laatste verschil tussen ziekenfondstandheelkunde en particuliere tandheelkunde op te ruimen en de cluster preventieve zorg te vervangen door afzonderlijke verrichtingen voor de periodieke controle en tandsteenverwijdering. Gezien de ontwikkeling van de mondgezondheid en de mondverzorging in Nederland achten NMT en ZN het een verbetering om in het ziekenfondspakket uit te gaan van één periodieke controle per jaar. De drempelloze toegang tot de tandheelkunde blijft dan volledig behouden en tweede of volgende periodieke controles worden vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. De kwaliteit van het periodiek onderzoek wordt verbeterd doordat ook röntgendiagnostiek in het pakket wordt opgenomen. Daarnaast komt noodhulp bij pijnklachten terug in het pakket, waarmee wordt ingespeeld op de behoefte van de betrekkelijk kleine groep ziekenfondsverzekerden, die niet regelmatig de tandarts bezoeken en geen aanvullende verzekering hebben. Omdat patiënten zelf tandsteen veelal kunnen voorkomen met een goede mondverzorging, worden de kosten van de behandeling tandsteenverwijdering vanaf 1 januari niet meer door het ziekenfonds vergoed, maar vanuit de aanvullende verzekering. Voor de jeugd (tot 18 jaar, ziekenfonds én particulier) geldt dat het brede verzekerde pakket tandheelkundige zorg wordt uitgebreid met de behandeling bij het ontbreken of verlies van voortanden.

Compensatie gestegen praktijkkosten
Onderdeel van het voorstel van de NMT en ZN is compensatie van de gestegen praktijkkosten per 1 januari 2002. Het betreft de kosten die tandartsen maken voor infectiepreventie en de arbeidsvoorwaarden van tandartsassistenten. Daardoor kan voor de tandartsassistenten de langverwachte CAO van kracht worden, waarover NMT en vakbonden eerder dit jaar een principe-akkoord hebben bereikt. Als gevolg van de gestegen praktijkkosten zal de tandarts in 2002 gemiddeld per patiënt ruim 18 gulden duurder worden. Omdat de kosten van de tandheelkunde al sinds 1995 grotendeels voor rekening komen van de patiënten zelf of hun aanvullende verzekering en als gevolg van de bovengenoemde aanpassingen van de ziekenfondsaanspraken, zal de kostenstijging nauwelijks of geen gevolgen hebben voor de begroting van minister Borst.

De achterbannen van de NMT en ZN kunnen akkoord gaan met de voorstellen voor aanpassing van het ziekenfondspakket en compensatie voor de gestegen praktijkkosten, onder voorwaarde dat ze met ingang van 1 januari aanstaande kunnen worden ingevoerd. Ook minister Borst gaat inhoudelijk akkoord met de aanpassingen, en vraagt het CTG om de voorstellen zo snel mogelijk te vertalen in beleidsregels.

Meer informatie vindt u op www.nmt.nl.
Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van NMT en ZN: NMT: Walther Verhoeven / Carla Peddemors, 030 6076318 of 06 53 259 742
ZN: Marianne de Jong, 030 6988 241

Deel: ' Akkoord aanpassingen tandheelkunde '
Lees ook