expostbus51


MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

Mindef: Akkoord arbeidsvoorwaarden Defensie

DV/PB29/99 Den Haag, 28 april 1999

Het ministerie van Defensie is vannacht tot een zogenoemd onderhandelaarsresultaat gekomen met de Centrales van Overheidspersoneel over de arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. Het nieuwe contract draagt ertoe bij dat de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel aansluiten bij de relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de uitwerking daarvan op personeelsgebied. De partijen zullen het resultaat nu voorleggen aan hun achterban.

De salarissen in de sector Defensie worden per 1 juni structureel verhoogd met 2.85%. Deze verhoging werkt door naar de ontslaguitkeringen (wachtgelden, FLO en UKW) van het gewezen Defensiepersoneel. Daarnaast krijgt het Defensiepersoneel in december 1999 een eenmalige uitkering ter grootte van 0.5% bruto van het jaarsalaris.

De looptijd van het huidige sociaal beleidskader (de voorziening voor personeel dat overtollig wordt) wordt verlengd tot 1 januari 2004. Dit houdt onder andere in dat de afspraak dat geen Defensie-werknemer in het kader van de reorganisatie gedwongen wordt ontslagen zonder dat hem of haar ten minste ÄÄn keer een passende functie binnen of buiten de organisatie wordt aangeboden, wordt herbevestigd.

Defensie gaat er niet langer van uit dat militairen in principe verhuizen bij een overplaatsing. Slechts in uitzonderingsgevallen zal de militair nog worden verplicht om binnen zeer korte afstand van zijn plaats van tewerkstelling te wonen. Dit heeft tot gevolg dat de tegemoetkoming voor het dagelijkse woon-werkverkeer niet meer aan een maximum termijn zal zijn gebonden.

De mobiliteit onder het burgerpersoneel zal worden bevorderd. Defensie heeft als moderne organisatie behoefte aan kwaliteitsverbetering en
-verbreding van het personeel door middel van een regelmatige functieroulatie. Bevordering van de mobiliteit is een voorwaarde voor een actief en goed te sturen loopbaan- en
management-development-beleid. De mobiliteit wordt verder gestimuleerd doordat ook voor burgerpersoneel geldt dat de tegemoetkoming voor het dagelijkse woon-werkverkeer niet meer aan een maximum termijn is gebonden.

Inwonende beroepsmilitairen voor bepaalde tijd (BBT) betalen een maandelijks bedrag voor de legering. In afwachting van nieuwbouw of renovatie blijft de kwaliteit van de geboden legering in sommige kazernes achter bij de gestelde norm. Gelet op de huidige planning van nieuwbouw en renovatie zal legering beneden de norm na 1 januari 2002 niet meer voorkomen. Nu is overeengekomen dat de betreffende groep BBT-militairen tot die datum geen vergoeding betaalt voor de legering.

Tot slot is onder andere besloten het budget voor kinderopvang structureel te verruimen met f 1,5 miljoen per jaar. Daarmee worden de bestaande voorzieningen (gastoudergezinnen, kinderopvangplaatsen, buitenschoolse opvang) aanmerkelijk verruimd. Daarnaast wordt onderzocht of en waar inpandige kinderopvang bij defensie tot de mogelijkheden behoort.

De onderhandelingsresultaten zullen in principe gelden voor de periode juni 1999 tot augustus 2000. In totaal zijn meer dan 75.000 personen werkzaam in de sector Defensie.

28 apr 99 08:58

Deel: ' Akkoord arbeidsvoorwaarden Defensie '
Lees ook