Ministerie van Binnenlandse Zaken


Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (1999-2000)

Het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie voor de periode 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000 bestaat uit de volgende onderdelen:
I. Basistekst afspraken inzake arbeidsvoorwaarden. II. Aanhangsel met toelichting op en nadere uitwerking van de afspraken betreffende flexibiliteit zoals opgenomen in de basistekst.
III. Overzicht van onderwerpen waarover - onverlet andere onderwerpen - gedurende de looptijd van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 1999-2000 in ieder geval overleg zal worden gevoerd.
IV. Voorgenomen wijzigingen van de relevante rechtspositionele regelingen, voortvloeiende uit de basistekst en aanhangsel; deze zullen nog slechts ter formele goedkeuring aan de CGOP worden voorgelegd.

Deel: ' Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (1999-2000) '
Lees ook