Press Release: Brussels (04-02-1999) - Nr. 5462/99 (Presse 28)
_________________________________________________________________

BEMIDDELINGSCOMITÉ PARLEMENT-RAAD

AKKOORD OVER DE GEZONDHEIDSPROGRAMMA'S

"ZELDZAME ZIEKTEN"

"MET MILIEUVERONTREINIGING SAMENHANGENDE ZIEKTEN"

Als co-wetgevers in het Bemiddelingscomité () van vandaag hebben het Europees Parlement en de Raad een akkoord bereikt over twee onbesliste programma's binnen het communautaire actiekader op het gebied van de volksgezondheid dat in 1993 is opgezet en in totaal acht programma's omvat. De uitvoering van vijf programma's (AIDS en andere overdraagbare ziekten, kanker, drugsverslaving, gezondheidsbevordering en gezondheidsbewaking) is momenteel bezig, terwijl één programma (voorkoming van letsel) op 25 januari 1999 is aangenomen.

Zodra de teksten in de talen van de Gemeenschap zijn bijgewerkt, heeft elke instelling zes weken de tijd om haar akkoord definitief te bevestigen; voor het Europees Parlement is daarvoor de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist en voor de Raad een gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Tijdens de tweede lezing had het Europees Parlement 20 amendementen op het programma "zeldzame ziekten" en 14 amendementen op het programma "met milieuverontreiniging samenhangende ziekten" voorgesteld.

Vóór de officiële vergadering van het Bemiddelingscomité hebben de onderhandelende partijen een oplossing voor de meeste amendementen kunnen vinden. De bijeenkomst was derhalve gewijd aan de voornaamste onbesliste kwesties betreffende met name:

- de voor de twee programma's voorgestelde begrotingsmiddelen

Overeengekomen werd, de in het gemeenschappelijk standpunt vermelde bedragen te handhaven, maar de volgende verklaring bij de twee besluiten te voegen:
"Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie verklaren dat zij
- wat betreft de prioriteiten van het toekomstige programma inzake volksgezondheid - bijzondere aandacht zullen besteden aan zeldzame ziekten en aan met milieuverontreiniging samenhangende ziekten, en zich diepgaand op de budgettaire gevolgen zullen beraden.".


- de strekking van de acties die zullen worden opgezet in het kader van het programma "met milieuverontreiniging samenhangende ziekten" Gezien de beperkte begrotingsmiddelen van dit programma zullen de acties ter verbetering en uitwisseling van informatie over de voor de volksgezondheid nadelige effecten van sterk verontreinigende stoffen worden toegespitst op beleidsmakers en gezondheidswerkers, en niet op het grote publiek. Daartoe zal de Commissie de volgende verklaring bij het besluit voegen:
"Bij de toepassing van de informatieaspecten van het programma "met milieuverontreiniging samenhangende ziekten" zal de Commissie bij voorrang initiatieven steunen waarbij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en gezondheidswerkers betrokken zijn.".

Hier volgt een bondige beschrijving van de programma's:

Het programma "zeldzame ziekten
"

(Besluit tot vaststelling van een communautair actieprogramma inzake zeldzame ziekten binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid (1999 - 2003))

In dit programma, dat de periode 1999 - 2003 bestrijkt, worden zeldzame ziekten gedefinieerd als levensbedreigende of chronisch slopende ziekten met een zo geringe prevalentie dat bijzondere gecombineerde inspanningen noodzakelijk zijn om deze aan te pakken, teneinde ervoor te zorgen dat een grote prenatale en vroegtijdige morbiditeit en mortaliteit, alsook een aanzienlijke achteruitgang van de kwaliteit van het bestaan of van het sociaal-economische potentieel van de individuele personen worden voorkomen.
Als een lage prevalentie kan worden beschouwd, een algemeen erkende prevalentie van minder dan 5 per 10.000 in de Gemeenschap. Het programma heeft ten doel om, in coördinatie met andere communautaire maatregelen, bij te dragen tot een hoog niveau van bescherming van de gezondheid in verband met zeldzame ziekten, via de verbetering van de kennis, bijvoorbeeld door de oprichting te bevorderen van een coherent en complementair Europees informatienetwerk inzake zeldzame ziekten en door de toegang tot informatie over deze ziekten te vergemakkelijken, in het bijzonder voor gezondheidswerkers, onderzoekers en mensen die direct of indirect door deze ziekten zijn getroffen. Een en ander kan ook geschieden door de transnationale samenwerking aan te moedigen en te versterken tussen vrijwilligersorganisaties en organisaties van gezondheidswerkers welke mensen ondersteunen die door deze ziekten zijn getroffen, door te zorgen voor een optimaal beheer van de clusters en door de bewaking van zeldzame ziekten te bevorderen. Met de acties wordt het volgende beoogd:

= bevorderen van de ontwikkeling van en de toegang tot een coherent en complementair Europees informatienet inzake zeldzame ziekten, waarbij onder meer bestaande gegevensbanken gebruikt worden; = bijdragen aan de opleiding en bijscholing van gezondheidswerkers, teneinde vroegtijdige ontdekking, herkenning, behandeling en preventie van zeldzame ziekten te verbeteren; = bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het oprichten van netwerken van groepen van mensen die door dezelfde ziekten worden getroffen of van personen die er als vrijwilliger dan wel beroepshalve bij betrokken zijn, alsmede coördinatie op communautair niveau;
= het op communautair niveau ondersteunen van de bewaking van zeldzame ziekten in de lidstaten, alsmede van systemen voor vroegtijdige waarschuwing inzake clusters, en het bevorderen van networking en de opleiding van deskundigen die zeldzame ziekten behandelen en die snel op het clusterfenomeen moeten reageren.

Het financieel kader van het programma is vastgesteld op 6,5 miljoen euro.

Het programma "ziekten die verband houden met milieuverontreiniging"

(Besluit tot vaststelling van een communautair actieprogramma inzake met de milieuverontreiniging samenhangende ziekten binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid (1999-2001))

Dit programma heeft ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling van het beleid en de strategieën op het gebied van volksgezondheid en milieu, toegespitst op de preventie van met de milieuverontreiniging samenhangende ziekten, door verbetering van de kennis van en het inzicht in de evaluatie en de beheersing van deze ziekten.

Specifieke acties in het kader van dit programma zijn:

= het stellen van prioriteiten voor het aanwijzen van de ziekten waarin specifieke verontreinigende stoffen geacht worden een rol te spelen, onder meer door het vergelijken van de prevalentie en/of incidentie van dergelijke ziekten met gegevens over milieufactoren in de verschillende delen van de Gemeenschap, teneinde daartussen een verband te leggen en deze informatie ter beschikking van het publiek te stellen;
= het onderzoeken van de kwaliteit van de gegevens op het gebied van de epidemiologie van deze ziekten en vaststellen waar gegevens ontbreken;
= het analyseren en evalueren van de momenteel beschikbare gegevens over de toxische eigenschappen van de bij deze ziekten betrokken verontreinigende stoffen en het vaststellen van hiaten in de kennis die absoluut moeten worden verholpen, waarbij rekening moet worden gehouden met langetermijneffecten en mogelijke synergieën tussen verontreinigende stoffen. = het stimuleren van acties en de uitwisseling van informatie ten aanzien van methodes om bij het grote publiek en de opiniemakers de kennis met betrekking tot met de milieuverontreiniging samenhangende gezondheidsrisico's en de beoordeling en beheersing ervan te bevorderen, en het stimuleren van activiteiten op het gebied van de perceptie bij het grote publiek van met de milieuverontreiniging samenhangende gezondheidsrisico's in de gehele Gemeenschap en van de invloed van de verschillende beleidslijnen op het gebied van verontreiniging en gezondheid; het bevorderen - in eerste instantie via gezondheidswerkers - van de kennis van gedragingen, leefwijzen en eetgewoonten die de risico's van verschillende vormen van verontreiniging voor de gezondheid kunnen verkleinen.

Met het oog op de krachtens het toekomstige kaderprogramma op het gebied van de volksgezondheid uit te voeren activiteiten heeft de Raad besloten de looptijd van dit programma tot drie jaar te beperken, teneinde een soepele overgang naar het toekomstige kader mogelijk te maken. De budgettaire toewijzing werd dienovereenkomstig verminderd tot 3,9 miljoen euro.


_________________________________________________________________

/newsroom/press/c/ACF65.htm

Deel: ' Akkoord Bemiddelingscomite EU over de gezondheidsprogramma's '
Lees ook