Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 03-02-1999

Persbericht
Nummer: 6
_________________________________________________________________

Gezamenlijk persbericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel AKKOORD ONDERWIJS-CAO

De onderhandelaars van het ministerie van OCenW, de AOb, de Onderwijsbonden CNV, de Onderwijsbonden CMHF en de AVS hebben een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst met een looptijd van 14 maanden. Het akkoord omvat een generieke salarisverhoging van 2,5 % per 1 februari 1999 en een eindejaarsuitkering van 0,6 % in 1999. De zgn. periodiekenstop wordt per 1 januari 2000 afgeschaft waardoor leraren sneller door kunnen stromen naar hogere loonschalen. Leraren die de 'stop' al zijn gepasseerd, worden voor circa de helft gecompenseerd. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het wegnemen van de salarisachterstand van groepen van het onderwijspersoneel.

De extra middelen uit het Regeerakkoord (competentiemanagement) worden
ingezet om een impuls aan modern, integraal personeelsbeleid te geven en betere loopbaanperspectieven in het onderwijs te bieden, o.m. door scholing en begeleiding. Daarbij wordt gekozen voor een ruime periode van voorbereiding en opleiding van schoolleiders. Als dit personeelsbeleid voldoende ontwikkeld is worden ook nieuwe varianten van functie- en beloningsdifferentiatie (o.a. toelagen, extra periodieken en hogere maximumsalarissen) mogelijk.

De positie van schoolleiders in het basisonderwijs wordt versterkt. Modellen voor een duidelijker taakverdeling tussen bestuur en schoolleider worden ontwikkeld. Belangrijk zijn ook professionalisering en deskundigheidsbevordering, gericht op de rol van de schoolleider in het integraal personeelsbeleid. Directeuren van
basisscholen met minder dan 200 leerlingen krijgen een toelage van 250
gulden per maand, bij meer dan 200 en minder dan 400 leerlingen is dat
100 gulden per maand en bij meer dan 400 en minder dan 900 leerlingen 200 gulden. Ook adjunct-directeuren krijgen een toelage. Deze regeling
gaat per 1 januari 2000 in.

Voor het onderwijsondersteunend personeel is een verkorting van het carrierepatroon van vier jaar afgesproken. Verder wordt de eindejaarsuitkering voor de schalen 1 t/m 5 verhoogd van 705 naar 1100
gulden en voor de maximumschalen 6 t/m 8 van 620 naar 1000 gulden. Voor de laagste schalen komt de salarisverhoging relatief wat hoger uit doordat er een vloer is afgesproken.

De nieuwe cao geldt voor het primair, het voortgezet en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Inhoud Onderhandelaarsakkoord CAO sector onderwijs (PO, VO, BVE) 1999-2000

Deel: ' Akkoord onderwijs-CAO '
Lees ook