Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht ministerraad
7 maart 2003

Akkoord over financiering tweede coentunnel

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat ingestemd met ondertekening van een intentieovereenkomst tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) waarin financiële afspraken zijn gemaakt over de Tweede Coentunnel/Westrandweg bij Amsterdam. Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst is er in principe overeenstemming over de wijze waarop de aanleg wordt gefinancierd. Daarmee komt de oplossing voor dit belangrijke verkeersknelpunt in het noordelijk deel van de Randstad een stap dichterbij. De Tweede Coentunnel is al jarenlang een groot verkeersknelpunt. Door de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg verbetert de bereikbaarheid in het noordelijk deel van de Randstad aanzienlijk. Bovendien krijgt het investeringsklimaat in de regio Amsterdam een positieve impuls. Vandaag tekenen minister De Boer van Verkeer en Waterstaat, wethouder Van der Horst van de gemeente Amsterdam, gedeputeerde De Boer van de provincie Noord-Holland en portefeuillehouder verkeer mevrouw Blankers-Kasbergen van het ROA de overeenkomst. Hierin is opgenomen dat de partijen zich inspannen om de procedures en de bouw zo te laten verlopen dat de weg in 2010 voor het verkeer kan worden opengesteld. Tussen het Rijk en de regio zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een sluitende financiering. Uit de middelen die het Rijk bestemd heeft voor zogeheten BOR-projecten (Bereikbaarheidsoffensief Randstad) is een bedrag beschikbaar van 904 miljoen euro. De huidige kostenraming komt uit op 1.120 miljoen euro. Het gat van 216 miljoen euro wordt gedicht door diverse maatregelen. Zo vindt voor een bedrag van 50 miljoen euro versobering en optimalisatie van het ontwerp plaats. Ook wordt tolheffing als serieuze mogelijkheid gezien voor de Westrandweg en de verlengde Westrandweg. Mocht dit alles niet voldoende zijn dan stellen het Rijk en de regio elk een bedrag van maximaal 83 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast maken partijen afspraken over aanvullende risico's en onzekerheden. RVD, 07.03.2003Deel: ' Akkoord over financiering tweede Coentunnel '
Lees ook