PERSBERICHT

AKKOORD OVER REGIONALE TV IN UTRECHT

PUBLIEKE OMROEPEN IN PROVINCIE TEKENEN INTENTIEVERKLARING

AMERSFOORT/ZEIST/UTRECHT. De besturen van Omroep Amersfoort, Radio M en Omroep Utrecht RTV hebben besloten om op basis van gelijkwaardig-heid in partnership, gezamenlijk een regionaal televisie-produkt voor de provincie Utrecht te ontwikkelen. Tevens wordt de mogelijkheid van editionering hiervan onderzocht. Dit besluit is genomen na een initiatief van Gedeputeerde Staten van Utrecht die de rea-lisering van regionale televisie actief bevorderen en er van uit-gaan dat regionale televisie in beginsel wordt opgezet van-uit de bestaande lokale en (sub)regionale zenders.

Radio M zendt momenteel het provinciale radioprogramma uit. De lokale omroepen van Amersfoort en Utrecht maken naast radio reeds televisie voor hun verzorgingsgebieden. De drie publieke omroepen delen de conclusies van Gedepu-teerde Staten dat bij de opzet van regionale televisie ver-snippering van mid-delen moet worden voorkomen en dat door bundeling van krachten een stevig produkt voor de provincie Utrecht kan worden ontwikkeld. Ook de conclusies dat geen nieuw produk-tieapparaat opgetuigd moet worden en dat de samenwerking niet beperkt moet blijven tot een contract over faciliteiten worden door de drie omroepen onderschreven. Voorts delen de publieke omroepen de opvatting van GS dat de programmatische eind-verantwoordelijkheid van het produkt bij het programmabeleidbepalend orgaan van de zendgemachtigde van de provincie ligt.

De partijen zullen in overleg met Gedeputeerde Staten een extern deskundige opdracht verlenen om iin en ander, met kennisneming van eerdere voorstellen en bedrijfsplannen, uit te werken tot een nieuw bedrijfsplan. Hiervoor zal de heer drs. A.L. Welters  extern adviseur van het Ministerie van O, C en W, die ook betrokken is geweest bij het tot standkomen van regionale televisie in andere provincies  worden benaderd. In het plan zal een samenwerkingsverband op het gebied van publieke regionale en lokale televisie in de provincie Utrecht vorm krijgen.
8 juli 1999

Informatie:

Omroep Amersfoort Jan Maarten Robijn tel: 033 - 454 1 454

Radio M (ROSU) Hans Erichsen 030 - 693 55 66

Omroep Utrecht RTV Chris van Oosterzee 030 - 27 37 007

Deel: ' Akkoord over regionale tv in Utrecht '
Lees ook