Provincie Groningen


Groningen, 25 januari 1999, Persbericht nr. 9

OVEREENSTEMMING RIJK EN PROVINCIE OVER SCHADEVERGOEDING GEVOLGEN ONDER WATER ZETTEN POLDERS DOOR WATEROVERLAST

Over de schadevergoeding aan particulieren, agrarische en overige bedrijven in de vier polders (Onnerpolder, Tussenklappenpolder, Ulsderpolder en Westerbroekstermadepolder) die in oktober '98 onder water zijn gezet, is overeenstemming bereikt tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Groningen. Nadere afspraken waren nodig omdat hier sprake was van een unieke situatie waarvoor de wettelijke regeling WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen) onvoldoende mogelijkheden biedt voor een voor alle partijen bevredigende oplossing.

De afspraken komen in hoofdlijnen op het volgende neer:
* de mogelijkheden die de WTS-regeling biedt zullen zo volledig mogelijk door het Rijk worden gebruikt;

* indien dit onvoldoende soelaas biedt, beoordeelt de provincie bij particulieren en landbouwers of er aanleiding is om van provinciewegen een aanvullende tegemoetkoming te verstrekken (in beginsel geen eigen risico);

* de met die aanvullende tegemoetkomingen gemoeide provinciale kosten komen ten laste van het Rijk als vergoeding van kosten ter bestrijding van de gevolgen van een ramp;

* de provincie neemt van het totaal aan provinciale kosten een deel voor eigen rekening: te weten ƒ 5,-- per inwoner (ca. 2,5 miljoen gulden). Met de gemeenten en de waterschappen is overeengekomen dat deze partijen samen met de provincie dit bedrag voor hun rekening zullen nemen. Voor deze constructie is gekozen omdat met het inunderen van de betreffende vier polders vele malen hogere schade in andere delen van de provincie is voorkomen.

De door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. G.M. de Vries, vastgestelde regeling - Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998
- is voor de gevolgen van door de overheid geïnitieerde inundaties in een aantal gevallen ontoereikend. Met deze overeenkomst is zorg gedragen voor extra financiële voorzieningen "boven op" de WTS voor de landbouw, particulieren, voor extra hoge kosten van de overheden (provincie, de betreffende gemeenten en waterschappen) en de bedrijven Vos Logistics en Nedmag.

Voor de overige in de vier polders liggende bedrijven (m.n. NAM, Gasunie, NS Infra en het Waterbedrijf Groningen) geldt slechts een eigen risico van maximaal ƒ 10.000,-- in de schadesoorten die onder de WTS vallen.

Vos Logistics en Nedmag

Deze bedrijven hebben enorme extra kosten (ca. 4,5 miljoen gulden) moeten maken als gevolg van de omstandigheden dat de spoorlijn c.q. railvoorzieningen in de Tussenklappenpolder gedurende drie maanden niet beschikbaar is geweest. Deze kosten zullen worden vergoed met inachtneming van maximaal ƒ 10.000,-- eigen risico.

Over de problematiek van de schaderegeling in de onder water gezette polders is zowel bestuurlijk als ambtelijk met het departement van BZK intensief overleg gevoerd waarbij alle wettelijke mogelijkheden tegen het licht zijn gehouden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: W.J. Trip, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 - 3164129.

Deel: ' Akkoord over vergoeding waterschade in polders Groningen '
Lees ook