Raad van de Europese Unie

AKKOORD OVER EEN SYSTEEM TER BEWAKING VAN DE CO2-UITSTOOT

Press Release: Brussels (09-03-2000) - Press: 62 - Nr: 6596/00

Brussel,

9 maart 2000


6596/00 (Presse 62)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

BEMIDDELINGSCOMITÉ PARLEMENT - RAAD

AKKOORD OVER EEN SYSTEEM TER BEWAKING VAN DE CO2-UITSTOOT

VAN NIEUWE PERSONENAUTO'S

Het Bemiddelingscomité ( 1) heeft heden een akkoord bereikt over de beschikking tot instelling van een systeem ter bewaking van de uitstoot van kooldioxide (CO2) door nieuwe personenauto's in de Gemeenschap. Het akkoord zal moeten worden bevestigd door een volstrekte meerderheid van de in het Parlement uitgebrachte stemmen en door een gekwalificeerde meerderheid in de Raad, waarna de beschikking definitief zal zijn aangenomen.

Het is voor het eerst dat er in de Gemeenschap een systeem ter bewaking van de CO2-uitstoot wordt opgezet. Het systeem heeft vooral tot doel de doeltreffendheid te controleren van de strategie van de Gemeenschap ter beperking van de CO2-emissies door personenauto's en ter verbetering van het brandstofrendement; deze strategie berust op drie pijlers, namelijk milieuovereenkomsten met de auto-industrie, fiscale stimuleringsmaatregelen en etikettering van het brandstofrendement en de CO2-uitstoot.

Voorts wordt met het systeem ter bewaking van de CO2-uitstoot in de Gemeenschap beoogd informatie te verstrekken over veranderingen op de markt die van invloed zijn op andere beleidsdoelstellingen van de Gemeenschap, zoals luchtkwaliteit, troposferische ozon, verzuring en veiligheid op de weg, en het effect van de CO2/auto-strategie op de markt voor nieuwe auto's te beoordelen. Dat zal gebeuren door het verzamelen van gegevens over de specifieke CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's die in een bepaald kalenderjaar worden ingeschreven, alsmede over de fabrikant, het brandstoftype, de massa, het motorvermogen en de cilinderinhoud. Er zal gebruik worden gemaakt van reeds bestaande informatiebronnen in de lidstaten, zoals het certificaat van overeenstemming of de typegoedkeuringsdocumentatie.

Op grond van de beschikking dienen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten de gegevens te verzamelen. De gegevens zullen worden toegezonden aan de Commissie, die deze op EU-schaal bijeenbrengt en vervolgens een jaarlijks verslag publiceert. Op verzoek van het Europees Parlement is in de tekst een bepaling opgenomen die specifieert dat de gegevens ook zullen worden gebruikt om toe te zien op de verbintenissen die de auto-industrie is aangegaan in het kader van vrijwillige overeenkomsten. De Commissie kan overwegen om deze overeenkomsten - indien de doelstellingen ervan niet naar tevredenheid vervuld worden - in een wettelijk kader in te bedden.

Gememoreerd zij dat het door personenauto's geproduceerde CO2 verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van de gehele CO2-uitstoot in de vervoerssector en voor bij benadering 12% van de totale CO2-emissies in de Unie. De Unie streeft ernaar om de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's met 35% terug te brengen van momenteel 170 g/km op 120 g/km in 2005 (uiterlijk 2010). In het kader van het VN-Verdrag inzake klimaatverandering en de follow up-onderhandelingen die in december 1997 geresulteerd hebben in het Protocol van Kyoto, heeft de Commissie zich tot doel gesteld om de broeikasgassen, waarvan CO2 het belangrijkste is, te reduceren met 8% tegen 2008-2012 (ten opzichte van de niveaus van 1990).

Footnotes:

( 1) Het Bemiddelingscomité telt 30 leden: 15 leden van het Europees Parlement en 15 vertegenwoordigers van de Raad. De vergadering van
9 maart, waarin dit punt zonder debat werd aangenomen, werd gezamenlijk voorgezeten door de heer Ingo FRIEDRICH, vice-voorzitter van het Europees Parlement, en de fungerend voorzitter van de Raad, de heer Vítor SANTOS, staatssecretaris van Industrie en Energie van Portugal.

Deel: ' Akkoord Raad EU over systeem ter bewaking CO2-uitstoot '
Lees ook