Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Samenwerkingsakkoord restauratie KVS Brussel

Op voorstel van de Vlaamse ministers Luc MARTENS en Brigitte GROUWELS keurde de Vlaamse regering de samenwerkingsovereenkomst goed voor de restauratie, reno- vatie en nieuwbouw van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). De overeenkomst wordt afgesloten door de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de stad Brussel en de KVS zelf.

Bij de opmaak van de begroting 1998 besliste de Vlaamse regering reeds om, gespreid over de periode 1998-2001, 699 miljoen vrij te maken voor verbouwingswerken aan de schouwburg in de Lakensestraat en voor de aankoop van gronden en de nieuwbouw aan de Arduinkaai en de Vaart- straat. Dit jaar werd reeds beslist om bijkomend 36 mil- joen ter beschikking te stellen voor de tijdelijke huis- vesting van het KVS-gezelschap tijdens de werken.

De ministers Martens en Grouwels kregen ook garanties dat de stad Brussel, eigenaar van de bestaande schouwburg, voldoende middelen zal voorzien om de financiering ten bedrage van 1,1 miljard rond te krijgen. Hierbij zal de stad o.m. een beroep doen op de beschikbare federale mid- delen voor de financiering van de restauratie. De stad treedt ook op als bouwheer voor het hele project.

Bij de renovatie zal uiteraard bijzondere aandacht gaan naar de architecturale waarde van het gebouw, dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als monument is beschermd. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zal de werken begeleiden. Na afloop van de werken wordt de Vlaamse Gemeenschapscommis- sie eigenaar van de nieuwbouw. De VGC zal de gerenoveer- de bestaande schouwburg voor een periode van 99 jaar in concessie krijgen van de stad Brussel.

De ministers Grouwels en Martens verheugen zich over dit samenwerkingsengagement tussen de Vlaamse overheid, de VGC en de stad Brussel en over de constructieve en posi- tieve sfeer waarin deze overeenkomst tot stand kon komen.

In de overeenkomst wordt ook benadrukt dat het gezelschap KVS een samenwerking tot stand moet brengen met andere organisaties die zijn erkend binnen het podiumkunsten- decreet. Zowel voor structurele samenwerkingsverbanden als voor occasioneel gebruik van de zaal door andere erkende gezelschappen kunnen alleen de werkingskosten tegen kostprijs worden aangerekend.

Hiermee wordt de idee dat de KVS moet functioneren als een open toneelhuis contractueel vastgelegd. Minister Martens had eerder al beklemtoond dat deze belangrijke investering in Brussel voor meerdere erkende gezelschap- pen moet renderen. Samen met minister Grouwels is hij ervan overtuigd dat de nieuwe KVS een bijzondere meer- waarde zal betekenen voor het gezelschap KVS, voor het hele culturele veld in Brussel en voor de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap in onze hoofdstad.

Er wordt op gerekend dat de restauratie aangevat zal wor- den begin 2000, wanneer Brussel ook Europese culturele hoofdstad is.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be info : Nicolaas Vlaemynck, woordvoerder van minister Grouwels - tel. (02) 227 27 81
e-mail: persdienst.grouwels@vlaanderen.be

Deel: ' Akkoord restauratie Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel '
Lees ook