Ministerie van Binnenlandse Zaken


Bestuursakkoord uitwisseling persoonsgegevens tussen Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland ondertekend

8 januari 1999
De regeringen van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland en de bestuurscolleges van de eilandgebieden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten hebben vandaag een bestuursakkoord ondertekend, waarin de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden is vormgegeven. Voor Nederland werd ondertekend door minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid), namens de regering van de Nederlandse Antillen ondertekende minister-president Römer, voor de Arubaanse regering minister-president Eman en namens de eilandgebieden werd getekend door een vertegenwoordiger van de bestuurscolleges.
Met deze ondertekening geven alle partijen aan dat ieder vanuit zijn specifieke bevoegdheid en verantwoordelijkheid meewerkt aan het instandhouden van een kwalitatief hoogwaardige bevolkingsadministratie in de onderscheiden landen van het Koninkrijk. Een betrouwbare gegevensuitwisseling tussen de verschillende bevolkingsadministraties draagt hier in belangrijke mate aan bij.
Eveneens kan door uitvoering van dit akkoord beter zicht gekregen worden op de migratiestromen van ingezetenen binnen het Koninkrijk. Door gegevensuitwisseling tussen de
bevolkingsadministraties van de onderscheiden landen kan namelijk voorkomen worden dat personen binnen het Koninkrijk op twee plaatsen tegelijk staan ingeschreven.
Deze gegevensuitwisseling gebeurt op twee manieren:
* er wordt een bewijs van uitschrijving verstrekt aan een persoon die zich in een ander land binnen het Koninkrijk gaat vestigen. Deze is verplicht dit bewijs te overleggen aan de autoriteit waar betrokkene zich gaat inschrijven;

* gegevens van personen die hebben aangegeven zich te zullen vestigen in een ander land binnen het Koninkrijk, zullen rechtstreeks uitgewisseld worden tussen betrokken organisaties;

In het bestuursakkoord wordt ook gesproken over de melding door een persoon van diens voorgenomen vestiging in Nederland. Na deze melding zal een aantal persoonsgegevens verstrekt worden aan het Vestigingsregister, die deze gegevens doorgeeft aan de betrokken Nederlandse gemeenten.
Partijen zijn overeengekomen dat uiterlijk per 1 mei 1999 de gegevensuitwisseling plaatsvindt.

Convenant inburgering
Naast de ondertekening van het bestuursakkoord over de uitwisseling van persoonsgegevens hebben de regeringen van de Nederlandse Antillen en Nederland vandaag ook een samenwerkingsprotocol ondertekend, waarin beide regeringen afspreken op de Antillen delen van het inburgeringsprogramma aan te bieden. Doel daarvan is de problematiek rond de Antilliaanse jongeren te verminderen. Dit protocol is namens de Nederlandse regering ondertekend door minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en namens de regering van de Nederlandse Antillen door minister Nieuw van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken.

Met dit samenwerkingsprotocol spreken beide partijen de intentie uit om, via gestructureerd beleidsoverleg, te werken aan de invoering van een inburgeringsprogramma in de Nederlandse Antillen. Dit inburgeringsprogramma is bedoeld voor personen die van plan zijn zich in Nederland te gaan vestigen, met het oog op hun zelfredzaamheid en een kansrijke start in de Nederlandse samenleving.
Om de invoering van dit inburgeringsprogramma te realiseren wordt in beide koninkrijksdelen een commissie ingesteld die uiterlijk 30 april 1999 haar bevindingen en advies aan beide regeringen zal rapporteren.

Deel: ' Akkoord uitwisseling persoonsgegevens met Antillen getekend '
Lees ook