Gemeente Rheden

Nieuws (17-11-99)

Aan de omwonende(n) van Rhederhof

Datum

Ons kenmerk

Uw brief/kenmerk

17 november 1999

BDCOM9526

Behandeld door

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

P. ´t Jong

(026) 49 76 262

Onderwerp

Vestiging asielzoekerscentrum Rheden.

Geachte mevrouw, meneer,

Onlangs hebben wij u bericht dat Rhederhof in beeld was gekomen als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum in Rheden. Inmiddels hebben de eigenaren van Rhederhof, Woonstichting Portaal en Kuiper Bouwbedrijf, overeenstemming bereikt met het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers). Dat betekent dat Rhederhof nu een serieuze optie is naast het terrein Oranjeweg/Haverweg. Het college van burgemeester en wethouders wil haar medewerking verlenen aan het verder uitwerken van deze mogelijkheid. Om tot een verantwoorde besluitvorming te komen wordt nu ook voor de omwonenden van Rhederhof een inspraakprocedure gestart.

Toetsing Rhederhof

In haar vergadering van 16 november heeft het college Rhederhof getoetst aan de criteria die zijn opgesteld om mogelijke locaties te vergelijken. Rhederhof is iets minder goed bereikbaar dan het terrein Oranjeweg/Haverweg. Maar het is niet te verwachten dat daardoor de bewoners van het azc in een isolement komen te verkeren of dat de integratie er door gehinderd zou worden. Verder zijn er geen belemmeringen. Voordeel van Rhederhof is dat het gaat om bestaande bebouwing en dat vestiging van een azc daarom minder ingrijpend is voor de omgeving. Ook is vestiging er op korte termijn na een beslissing mogelijk. Het college heeft dan ook een voorlopige voorkeur voor deze mogelijkheid.

Achtergrond vestiging azc

De toestroom van vluchtelingen naar Nederland blijft onverminderd groot, doorstroom binnen de centra is er nauwelijks. Om vluchtelingen op te vangen, moet de opvangcapaciteit in ons land worden uitgebreid. De Provincie Gelderland heeft de Gelderse gemeenten dringend verzocht hun medewerking te verlenen bij het zoeken naar geschikte locaties.

Inrichting terrein

Het gaat ook bij Rhederhof om een tijdelijke opvang: na hooguit vijf jaar wordt het centrum weer opgeheven. Er zullen enkele tijdelijke gebouwen worden geplaatst, want de bestaande bebouwing is niet groot genoeg om vierhonderd asielzoekers plus ondersteunende diensten te huisvesten. Een plattegrond van het centrum is op dit moment niet beschikbaar. Tijdens de bewonersavond zal deze worden gepresenteerd.

Gang van zaken

Hoe is nu de gang van zaken op een asielzoekerscentrum? Het gaat om mensen die voorlopig in Nederland zijn toegelaten in afwachting van het besluit op hun aanvraag voor een verblijfsvergunning. Ze zijn dus nog maar kort in Nederland en verblijven tijdelijk in het centrum. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen en er zijn zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden bij. Opvang en begeleiding zijn in handen van een professioneel team van medewerkers. Er worden activiteiten opgezet voor kinderen en volwassenen. De kinderen gaan naar school: de jongere kinderen naar de speciale school voor asielzoekers in Velp, oudere kinderen vanaf een jaar of twaalf, dertien naar de Internationale Schakelklas van het Rijn-IJsselcollege.

Wat u er van merkt

Wat merkt u nu als omwonende van het centrum? Wat meer dan u gewend bent zult u mensen van buitenlandse afkomst door uw straat ziet lopen of fietsen. De bewoners van het centrum zullen zelf voor hun maaltijden zorgen, dus in de winkel kunt u vluchtelingen tegenkomen. Mogelijk zullen ze op termijn actief worden bij bijvoorbeeld Rhedense sportclubs.

Kosten

U vraagt zich misschien af of de gemeente met al die bezuinigingen zo´n asielzoekerscentrum wel kan betalen. De opzet en het beheer van het centrum worden echter uitgevoerd door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, dat ook alle kosten betaalt. De gemeente ontvangt een vergoeding voor bewoners van het centrum omdat ze ook gebruik maken van algemene voorzieningen.

Vijf jaar niet meer

Het staat nu al vast dat het centrum hooguit vijf jaar zal bestaan. Het bestemmingsplan laat ter plekke geen huisvesting van asielzoekers toe. De Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijkheid om voor maximaal vijf jaar vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan en van die mogelijkheid maken burgemeester en wethouders nu gebruik. Elders in het land worden inmiddels tijdelijke centra die vijf jaar zijn gebruikt weer ontruimd. Dat is ook één van de redenen dat er nieuwe locaties nodig zijn.

Bewonersavond

Wij hebben geprobeerd u in deze brief alvast de belangrijkste informatie te geven. Toch heeft u waarschijnlijk nog veel vragen. Daarom is er een bewonersavond gepland op maandag 29 november van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis te De Steeg. Het COA zal de plannen toelichten. Namens de gemeente is wethouder mevrouw P. Schadd-de Boer aanwezig. Ook ligt er een uitgewerkt voorstel voor de inrichting van het centrum met tekeningen en schetsen ter inzage.

Inspraak

Op dit besluit van burgemeester en wethouders is net als op andere beleidsvoornemens de Inspraakverordening van toepassing. Dat houdt in dat u tot en met 15 december 1999 uw mening over de plannen kunt geven. Stuur uw schriftelijke inspraakreactie naar het Bureau Communicatie van de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U zult nog gehoord worden, plaats en tijdstip worden nog bekend gemaakt. De inspraakreacties van zowel de locatie Oranjeweg/Haverweg als Rhederhof worden gebundeld en maken deel uit van de besluitvorming.

Uiteindelijke beslissing

Beide locaties worden met de inspraakresultaten in een advies van het college aan de Raad voorgelegd die een besluit zal nemen. Die vergadering zal begin volgend jaar plaatsvinden.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Rheden,

burgemeester.

secretaris.

Deel: ' Akkoord vestiging asielzoekerscentrum Rheden '
Lees ook