Provincie Groningen


Groningen, 9 februari 1999 Persbericht nr. 25

AKZO betaalt mee aan kosten baggerwerk Eemskanaal

Het bedrijf Akzo Nobel te Delfzijl is bereid een bedrag van f 900.000,-- aan de provincie te betalen voor de bekostiging van een in 1987 verricht baggerwerk in het Eemskanaal en het Oude Eemskanaal tussen Delfzijl en Appingedam. Daarmee is een eind gekomen aan een jarenlang juridisch geschil tussen de provincie en Akzo over het meebetalen van met name extra voorzieningen die destijds moesten worden aangebracht in verband met het afdekken van het depot voor vervuild slib uit het genoemde kanaal.

Het baggerwerk is destijds gebeurd om de diepte van deze kanalen weer voldoende te laten zijn voor de scheepvaart. Bij de voorbereiding van het baggerwerk is destijds gebleken dat het slib verontreinigd was, vooral met kwik. Dit bracht de noodzaak met zich mee dat er tijdens de baggerwerkzaamheden maar ook daarna toen het slib in een daarvoor bestemd depot moest worden opgeslagen allerlei extra voorzieningen door de provincie moesten worden getroffen. Deze extra voorzieningen hadden met name te maken met het afdekken van het depot zodanig dat de vervuiling zich niet kon verspreiden in het milieu en met het aanleggen van een controle-systeem onder en rond het depot om het omringende milieu te bewaken. In totaal hebben deze kosten een kleine 1,5 miljoen bedragen.

De provincie heeft Akzo Nobel, gevestigd op het industrieterrein aan de Oosterhornhaven in Delfzijl vanaf het begin verantwoordelijk gehouden voor deze verontreiniging. Akzo was van mening dat zij steeds rechtmatig had gehandeld en was destijds niet bereid om de provincie tegemoet te komen in de extra kosten die de provincie had moeten maken. Er restte toen voor de provincie geen andere mogelijkheid dan de kosten via de Rechter op het bedrijf te verhalen. Die juridische procedure heeft intussen een aantal jaren in beslag genomen. Eerst was er een voor de provincie gunstig vonnis van de Rechtbank in Almelo (de plaats waar het bedrijf destijds haar zetel had). Akzo heeft vervolgens hoger beroep aangetekend bij het Gerechtshof in Arnhem. Het Hof heeft de provincie en Akzo in deze zaak uitgenodigd om te komen tot een onderling vergelijk. Dat is gebeurd in 1997. Daarna heeft Akzo in de richting van de provincie aangegeven alsnog bereid te zijn met de provincie te praten over een bijdrage van het bedrijf in de extra milieukosten van het baggerwerk. Het bedrijf is bereid om een bedrag van 9 ton aan de provincie te betalen. De provincie is bereid met dit bedrag genoegen te nemen. Zodoende kan een eind aan deze zaak worden gemaakt op een voor alle partijen bevredigende wijze. Bij dit laatste moet worden bedacht dat de ontwikkelingen in de Rechtspraak op het gebied van aansprakelijkheidstelling van bedrijven voor in het verleden veroorzaakte milieuverontreiniging niet zodanig zijn uitgekristalliseerd dat de uitkomst van deze zaak vor de provincie (en voor het bedrijf) goed was te voorspellen.Voor meer informatie ove dit persbericht kunt u contact opnemen met Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' AKZO betaalt mee aan kosten baggerwerk Eemskanaal '
Lees ook