Akzo Nobel

Cijfers 2000 over gezondheid, veiligheid en milieu

Akzo Nobel wil beste van de klas zijn

Arnhem, 17 augustus 2001 Akzo Nobel is overgegaan op een nieuwe methodiek van verslaglegging over de geleverde prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (GVM). Vandaag zijn door de onderneming de GVM-gegevens over het jaar 2000 gepubliceerd. Zij illustreren de prestaties voor vijf belangrijke GVM-aspecten, afgezet tegen de streefcijfers voor 2005: specifieke emissies naar water, lucht en bodem naast gegevens over veiligheid en ziekteverzuim.

Genoemde vijf parameters geven een algemeen beeld van het GVM-klimaat in geheel Akzo Nobel. Vanaf volgend jaar zal op deze gegevens externe accountantscontrole worden toegepast. Achter deze cijfers schuilt een veelheid van details vanuit vele Akzo Nobel-vestigingen die wereldwijd hun eigen milieuverslag publiceren en aan de gemeenschap aanbieden.

Dag Strömqvist, lid van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel en verantwoordlijk voor GVM-zaken, licht de voordelen van de nieuwe verslagleggingmehodiek toe: Bij de oude werkwijze gaven wij onze business units streefcijfers, verzamelden min of meer de gegevens van de verschillende locaties, en publiceerden een deel van de resultaten. Het was eigenlijk meer een kwestie van verzamelen en publiceren van cijfermatige gegevens dan van werkelijk management ervan. We hebben er nu voor gekozen de cijfers ten aanzien van vijf specifieke parameters op corporate niveau te consolideren. De business units concentreren zich daarbij op het samenstellen van hun eigen plan om de targets te halen, het verlagen van de niveaus voor hun locatie, en het werken aan verbeteringen. Zo krijgen wij een helder overzicht van wat de drie groepen - Pharma, Coatings en Chemicals - op dit gebied tot stand brengen.

Publiceren we nu dus minder gegevens dan betekent dat geenszins dat we minder ondernemen. Integendeel, we doen juist meer. We kunnen ons nu richten op iedere locatie afzonderlijk en op verbetering van het lokale functioneren. Onze insteek is alle locaties op één niveau te brengen door overal de hoogste normen aan te leggen. Als men bijvoorbeeld een fabriek bouwt in Azië, stelt de overheid daar wellicht minder strenge eisen dan in Nederland. Wij zullen wel van de strenge regelgeving uitgaan en die voor de gehele onderneming toepassen. Dat betekent dat we niet op de uitgaven willen beknibbelen. Wij kiezen ervoor een norm te hanteren die ons tot de beste van de klas kan maken.

Een van de GVM-kwesties die momenteel bij Akzo Nobel in de schijnwerper staat, is Product Stewardship. Van alle business units wordt geëist dat zij een compleet Product Stewardship-systeem opzetten, dat in 2003 operationeel moet zijn. Onze producten moeten goed beheerd en veilig gehanteerd worden in alle fases van hun bestaan: de ontwikkeling, de fabricage, de distributie, het gebruik, en uiteindelijk de afvalverwerking, aldus de heer Strömqvist. Begeleiding van de wieg tot het graf, daar gaat het om. Daarnaast is Product Stewardship verbonden met aspecten als eco-efficiency, en ook duurzame ontwikkeling. Aan dat laatste wordt nog gewerkt: we zijn op het moment bezig om voor Akzo Nobel een programma voor duurzame ontwikkeling op poten te zetten.

Akzo Nobel, met hoofdkantoor in Arnhem, levert wereldwijd producten voor de gezondheidszorg, verven en lakken en chemische producten. Over 2000 bedroeg de geconsolideerde omzet EUR 14 miljard (NLG 31 miljard). De onderneming telt momenteel 67.500 medewerkers in meer dan 75 landen. De financiële resultaten over het derde kwartaal van 2001 worden op 24 oktober a.s. bekendgemaakt.

Akzo Nobels GVM-cijfers voor 2000

Chemische zuurstofvraag (CZV) van lozingen op oppervlaktewater (in tonnen)

1999

2000

Target (2005)

3996

4381

3000

De CZV van de lozingen op oppervlaktewater nam met name toe door een stijging bij Chemicals.

Aandeel per groep in 2000:

Pharma 4%
Coatings 8%
Chemicals 88%

Emissie van organische verbindingen naar atmosfeer (in tonnen)

1999

2000

Target (2005)

5762

5100

4000

De emissies zijn vnl. verminderd door verbeteringen bij Chemicals en Pharma.

Aandeel per groep in 2000:

Pharma 20%
Coatings 53%
Chemicals 27%

Niet-herbruikbaar afval (in tonnen)

1999

2000

Target (2005)

144554

153304

115000

De toename in niet-herbruikbaar afval is hoofdzakelijk toe te schrijven aan wijziging van de definitie van deze parameter. Het voor 1999 opgegeven cijfer betreft een raming.

Aandeel per groep in 2000:

Pharma 9%
Coatings 35%
Chemicals 56%

Ongevallenfrequentie (LTIs* per miljoen gewerkte uren)

1999

2000

Target (2005)

3,65

3,35

2,5

De ongevallenfrequentie is voor de gehele onderneming omlaag gebracht. Alle drie groepen leverden daaraan een bijdrage.

Ongevallenfrequentie per groep voor 2000:

Pharma 3,2
Coatings 3,9
Chemicals 2,4

Totaal ziekteverzuim (%)

1999

2000

Target (2005)

Niet beschikbaar

2,69

3,5

Het totaal ziekteverzuim is een recent ingevoerde concernparameter. De cijfers voor 2000 zijn onvolledig en met betrekking tot de voorgaande jaren zijn geen gegevens beschikbaar.


* ongevallen met verzuim

Deel: ' Akzo Nobel wil beste van de klas zijn '
Lees ook