De Unie


Albert Heijn: De Unie enquête 'Blauw'

14 februari 2003 - Maandag 10 februari 2003 heeft het periodiek overleg plaats gevonden tussen De Unie en de directie van Albert Heijn. Tijdens dit overleg hebben we gesproken over "Blauw", de algemene gang van zaken, ziekteverzuim en uitstroom WAO.

De kadergroep van De Unie/Albert Heijn heeft eind vorig jaar besloten om een vinger aan de pols te houden rond de activiteiten Blauw. Wij kregen nogal verontrustende signalen vanuit onze leden. Het Albert Heijn beleid inzake Blauw is te belangrijk om het alleen aan de directie van Albert Heijn over te laten. Dit heeft geleid tot de enquête die De Unie onder haar leden van het winkelmanagement (SM, MAS, VM) heeft gehouden over hun bevindingen rond het onderwerp Blauw. De samenvatting van de enquête treft u hieronder aan.

De rode draad is dat er veel tijd wordt besteed aan het proces en te weinig tijd aan de medewerkers. Te vaak worden de medewerkers behandeld als "robot" en het werkple- zier neemt gaandeweg af. Ook constateren een aantal leden dat er weinig persoonlijke waardering uitgaat van de OM (lees; uw directie) naar het winkelmanagement. Voorts wordt opgemerkt dat de leden zich zorgen maken over de uitholling van de functie SM. Dit kan volgens onze leden leiden tot een herwaardering van de functies. De doelstelling van Blauw wordt heel nadrukkelijk door de Unie leden onderschreven. Uw directie herkende een belangrijk deel van de "pijnpunten" uit onze enquéte, en heeft ons toegezegd de punten serieus op te pakken.

Uitslag enquête:
1. Procedure en communicatie

+ Procedure goed en uitgebreid en op tijd met goede structuur.
+ Binnen de normale uren (= +indirect) niet goed te realiseren, als onderdeel van je werk. *

+ Doelstelling is goed maar met te weinig ruimte, gewone werk moet ook door. Denk aan Kerst - lage prijzen aanpak - refill e.d.

+ Modules volgen elkaar veel te snel op.
+ Bureaucratie van blauw regeert en niet de resultaten als performance en financieel
2. Relatie kader / O.M.

+ Te weinig hulp en ondersteuning O.M.
+ Te strak gestuurd, heel weinig eigen initiatief meer.
+ Uitgeklede functie met weinig eigen toevoegingen meer om resultaten te behalen.

+ Zelf in te vullen regel-capaciteit raakt weg.
+ Geldt o.i. min of meer in zelfde mate voor O.M.
+ Fatsoensnormen worden minder.
3. Relatie kader / medewerkers

+ Binding tussen organisatie en medewerker wordt anders en mogelijk minder.

+ Niet slechter maar ook niet beter dan voor blauw.
+ Medewerkers zouden minder plezier meer hebben in hun werk.
+ Medewerkers hebben veel minder invloed in het proces.
+ Medewerkers voelen zich minder verantwoordelijk.
+ Herkenning van meer tijd voor de klant is er niet.
+ P.G. en opleiding geeft mogelijk meer aandacht. 4. Doelstellingen / resultaat

+ Onderschrijven de doelstelling, maar de weg erheen is te snel.

+ Hoeveel kader trekt het proces niet meer?
+ Inzicht in verloop en ziekteverzuim t.o.v. voor blauw.
+ Door het proces te hoge werkdruk.

+ Geen tijd voor behoorlijke borging. 5. Kwaliteit van de arbeid

+ De functies worden uitgehold.

+ Te hoge werkdruk / werkplezier wordt minder.
+ Loopbaanplanning komt in de knel door het wegvallen van de kweekvijver en de stergroepen.

+ de druk van bovenaf is niet plezierig (alleen maar scoren).
De Unie kaderleden zullen erop toezien in hoeverre uw directie daadwerkelijk het beleid gaat bijstellen. Er moeten stappen worden gezet om de "pijnpunten" weg te nemen om daarmee weer het evenwicht herstellen tussen economische belangen en de directe belangen van onze leden (kwaliteit van de arbeid).

Het ziekteverzuim is ook volgens uw directie veel te hoog. De doelstelling is om het verzuim terug te brengen met 10%. Over de uitstroom naar de WAO waren geen cijfers bekend. Deze informatie gaan we nog ontvangen. De Unie maakt zich grote zorgen over het ziekteverzuim en het beleid rond het ziekteverzuim. De effecten van de wet Poortwachter zal wellicht een positief gevolg hebben. De Unie pleit voor een breed onderzoek en een analyse. Dit moet leiden tot een pakket maatregelen om het ziekte- verzuim terug te dringen. Dit zal zeker een bijdrage leveren om de kwaliteit van de arbeid te verhogen.

Met vriendelijke groet,

Alex van der Molen

* Intropagina Detailhandel

vrijdag, 14 februari 2003

Deel: ' Albert Heijn De Unie enquête 'Blauw' '
Lees ook