Ingezonden persbericht


Persbericht

Leeuwarden, 26 augustus 2010

Alex Riemersma lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding

Dr. Alex Riemersma is benoemd tot lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding. Dit lectoraat is een samenwerking tussen de Fryske Akademy, NHL Hogeschool en Stenden hogeschool. Het lectoraat ontvangt subsidie van de provincie Fryslân. De provincie wil het thema 'meertaligheid' samen met de thema's 'toerisme' en 'watertechnologie' versterken als innovatief onderzoeksgebied in Fryslân.

Riemersma wil met het lectoraat een innovatieproject opzetten voor de aansluiting van drietalig basisonderwijs op meertalig voortgezet onderwijs. Daarnaast wil de lector een masteropleiding Meertaligheid opzetten. Dankzij de samenwerking tussen NHL Hogeschool, Stenden en de Fryske Akademy is er een vanzelfsprekende relatie tussen de lerarenopleidingen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en onderwijsonderzoek. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de taalbeheersing van leerlingen. Het gaat hierbij om de talen Nederlands, Fries en Engels. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de didactische aspecten van het gebruik van Engels en Fries als voertaal bij andere vakken in het voortgezet onderwijs.

Europese uitbreiding
De internationale verbindingen van het lectoraat worden uitgebreid met behulp van de kennis en bestaande contacten via verschillende projecten van het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren van de Fryske Akademy. Het lectoraat wil de bestaande netwerken uitbreiden met een Europees Netwerk van lerarenopleidingen die zich bezighouden met meertalig onderwijs.

Lector Riemersma
De benoeming van Alex Riemersma geldt voor een periode van vier jaar. Daarnaast blijft de lector verbonden aan het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren van de Fryske Akademy, waar hij sinds 2007 onderzoeker is. Alex Riemersma (1953) is sinds 1984 werkzaam bij de NHL Hogeschool als vakdidacticus Fries. In 1994 promoveerde hij samen met Sikko de Jong op onderzoek naar de beheersing van het Fries en het Nederlands aan het einde van de basisschool. Promotor was professor Guus Extra van de Universiteit van Tilburg.


---

Deel: ' Alex Riemersma lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding '


Lees ook