Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
KAB. 994895
datum
03-11-1999

onderwerp
Algemeen Overleg Vogel- en Habitatrichtlijn, 25 november 1999 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Er is een Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op 25 november a.s. over de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Naar aanleiding hiervan breng ik graag het volgende onder uw aandacht.

Zoals ik u tijdens het Algemeen Overleg over de Vogel- en Habitatrichtlijn op 24 juni jl. aangaf, zal nog voor het einde van dit jaar een besluit worden genomen over de aanwijzing van een groot aantal speciale beschermingszones ter uitvoering van de Vogelrichtlijn. Momenteel vindt een actualisering plaats van de vogeltelgegevens, mede op basis waarvan de definitieve aanwijzing van de gebieden zal plaatsvinden. Op het moment dat de gebieden definitief worden aangewezen, zal ik ook in een zogeheten nota van antwoord mijn reactie kenbaar maken op de ca. 5000 ingebrachte zienswijzen op de voorgenomen aanwijzingen.

up

datum
03-11-1999

kenmerk
KAB. 994895

bijlage

Zoals u is toegezegd, zal ik de Kamer informeren alvorens ik tot definitieve besluitvorming overga. Naar het zich nu laat aanzien, zal dit rond de jaarwisseling kunnen gebeuren.

Gelet op het voorgaande geef ik u in overweging het voorgenomen Algemeen Overleg over de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn uit te stellen totdat ik u over de voorgenomen aanwijzingen van de speciale beschermingszones volledig heb kunnen informeren.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Algemeen Overleg Vogel- en Habitatrichtlijn in Den Haag '
Lees ook