Ingezonden persbericht

Perscommuniqué

Lasne, 28 mei 2002

Algemene Aandeelhoudersvergadering Systemat

Op dinsdag 28 mei om 16u30 heeft de Algemene Aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap Systemat op haar maatschappelijke zetel te Lasne plaatsgevonden. De vergadering heeft de jaarrekening van het boekjaar 2001, evenals het voorstel van de Raad van Bestuur voor de aanwending van het resultaat, goedgekeurd. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste geconsolideerde en geauditeerde cijfers voor het boekjaar 2001. (In EUR duizenden) 2001 2000 2001/2000
% groei
Resultaten

·Omzetcijfer531.526466.92614%

·Bruto marge89.95275.57619%

·Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's & kosten
-6.788

-5.375
26%

·EBIT11.3792.824303%

·EBITDA18.1678.199122%

·Financieel resultaat (vóór goodwill)-4.655-2.97457%
·Afschrijving van de goodwill-809-8060%

·Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening5.915-956N/A
·Uitzonderlijk resultaat-775-1.234-37%

·Resultaat vóór belastingen5.140-2.190N/A

·Nettoresultaat (vóór goodwill)3.215-1.870N/A

·Nettoresultaat (na goodwill)2.406-2.676N/A

·Netto cashflow9.6443.064215%
Balans

·Kapitaal52.10052.1000%

·Eigen vermogen65.32363.5503%

·Balanstotaal216.153272.460-21%

(In EUR) 2001 2000 2001/2000
% groei
Gegevens per aandeel

·Aantal aandelen8.170.1158.170.115

·Netto resultaat vóór afschr. van de goodwill0,39-0,23N/A
·Nettocashflow1,180,38215%
Koers van het aandeel

·Hoogste notering van het jaar12,4036,51

·Laagste notering van het jaar6,8011,65

·Laatste notering op 30/129,7012,00

·Gemiddelde volume van de verhandelde aandelen per dag6.1408.712
·Kapitalisatie bij laatste notering 30/1279.250.11698.041.380 De algemene vergadering stemde in met het voorstel van de Raad van Bestuur om voor het boekjaar 2001 géén dividenden uit te keren. De algemene vergadering heeft kwijting verleend aan de bestuurders en het College van Commissarissen voor hun mandaten voor het boekjaar 2001. Verder heeft de algemene vergadering de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders Jacques Ghysbrecht, Jean-Luc Henry, Pierre Herpain, Jean-Claude Logé en de vennootschappen Socomade nv, vertegenwoordigd door de heer Bernard Lescot, en Gesconsult nv, vertegenwoordigd door de heer Jacques Voisin, voor een termijn van zes jaar, goedgekeurd. De bezoldigingen van de bestuurders werden vervolgens vastgesteld tot een globaal jaarlijks bedrag van EUR 56.000, met terugwerkende kracht op 1 januari 2002. De algemene vergadering heeft eveneens ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur om de vennootschap Fondu Pyl Stassin & Compagnie, vertegenwoordigd door de heer Jacques Lenoir, als commissaris, voor een termijn van 3 jaar, te benoemen, en heeft de bezoldigingen van de commissaris tot een jaarlijks bedrag van EUR 42.000 vastgesteld. Tenslotte, gezien het quorum niet aanwezig was voor het goedkeuren van de punten 4 en 5 van de dagorde, dewelke betrekking hadden op het voorstel om machtiging te geven aan de Raad van Bestuur voor inkoop van eigen aandelen, en derhalve, het voorstel om een voorlopig bepaling in de statuten op te nemen, werd beslist een nieuwe algemene vergadering op een latere datum bijeen te roepen. Jean-Claude Logé, Afgevaardigd Bestuurder van de Groep Systemat, heeft daarna enkele commentaar gegeven op zowel het boekjaar 2001 en de lopende activiteiten sinds het begin van het jaar 2002 als op de vooruitzichten. Commentaar
Het boekjaar 2001 was voor Systemat duidelijk een beter jaar in vergelijking met het slechte jaar 2000. Na een uitstekende eerste semester in 2001 leek Systemat zelfs op weg naar een nog betere prestatie, maar de gebeurtenissen van 11 september in de VS hebben een rechtstreekse invloed gehad op de IT-activiteit in Europa. In de maanden november en december herstelde de activiteit zich weliswaar opnieuw, maar dan zonder de niveaus te bereiken die het jaar ervoor werden genoteerd tijdens diezelfde periode. Binnen een ongewijzigde consolidatiekring is de geconsolideerde omzet van Systemat gestegen met 14% tot EUR 531.526.000, en dat in een markt die volgens de analisten stagneert en zelfs een beetje krimpt. Het nettoresultaat van de groep Systemat bedraagt EUR 3.215.000 na EUR 6.429.000 afschrijvingen, hetzij een nettocashflow van EUR 9.644.000. In de huidige onrustige economische context toont Systemat niet alleen zijn vermogen om een aanzienlijke groei te realiseren, maar ook en vooral zijn vermogen om opnieuw aan te knopen met winstmarges: het bedrijfsresultaat en de nettocashflow zijn duidelijk verbeterd in vergelijking met het vorige jaar. De totale brutomarge van de groep stijgt met 19% tot EUR 89.952.000 waarvan EUR 42.298.000 uit de verkoop van producten die met 7% toeneemt, en EUR 47.654.000 uit de verkoop van diensten, waarvoor een stevige groei met 33% wordt genoteerd. De Groep Systemat past zijn businessmodel geleidelijk aan door zich te heroriënteren op de verkoop van diensten, technologie partnerships met zijn klanten en de optimalisering van de rentabiliteit. De operationele kosten blijven goed onder controle met een groei van 8%. Het personeelsbestand is in 2001 nagenoeg stabiel gebleven rond 1350 medewerkers in Europa. De financiële kosten stijgen met 44%. In 2001 stegen met name de kosten voor de bankfinanciering van de activiteit die in december 2000 zeer hoog opliep. De netto financiële schuld op korte termijn van de Groep is teruggedrongen van EUR 50.230.000 per 31 december 2000 tot EUR 17.619.000 per 31 december 2001. De voorraden zijn verminderd van EUR 38.479.000 tot EUR 22.307.000. In 2001 werden verschillende maatregelen genomen om de gebruikscoëfficiënten van het bedrijfskapitaal nog te verbeteren en de kredietlijnen op korte termijn te consolideren. De Groep registreerde in 2001 overigens een negatieve uitzonderlijke resultaat van EUR 775.000 grotendeels voor het regulariseren van boekhoudkundige verrekeningen van afgelopen boekjaren bij Mediatec in Frankrijk, die niet conform waren met de regels van de Groep. De toestand van Prologica in Portugal is er tijdens het tweede semester van 2001 sterk op vooruitgegaan. Prologica sluit het jaar nagenoeg in evenwicht af, met goede en winstgevende perspectieven voor boekjaar 2002. De integratie van de internationale filialen van de Groep wordt vandaag goed in de hand gehouden met de installatie van nieuwe managementteams en financiële directies die straks allemaal volgens één en hetzelfde beheersysteem zullen werken. De nettowinst per aandeel vóór goodwillafschrijving bedraagt EUR 0,39. De nettocashflow per aandeel bedraagt EUR 1,18. De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders voorstellen om geen dividend uit te keren voor boekjaar 2001. Hierna volgen de markante feiten van 2001:

· Overname van de firma Microservice in Luik.
· Ingebruikname van de nieuwe Systemat-vestiging in Antwerpen.
· Oprichting van het Nederlandse filiaal van Infomat, het ERP-oplossingencenter van de Groep.
· Onderhandelingen over de overname van de resterende aandelen (32%) van Sofim France.
· Invoering van het nieuwe beheersysteem in Portugal.
· Voorbereidend studiewerk voor de installatie van het nieuwe beheersysteem in Frankrijk.
· Commercialisering van de dienstenpiramide binnen de Groep.
· Verbetering en follow-up van de samenstellende elementen van de brutomarge.
· Verbetering van het gebruik van het bedrijfskapitaal, met name door een merkbare verbetering van de voorraadrotatie.
· Afbouw van de schuldenlast van de Groep.
· Consolidering van de kredietlijnen op korte termijn. De resultaten van 2001 getuigen van de inspanningen van het management van Systemat om het businessmodel aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit, de schuldenlast te verminderen, de uitgaven te beheersen en de operationele marges te verbeteren. Systemat concentreert zich meer op de verkoop van diensten om opnieuw operationele marges op te bouwen. Deze leden in 2000 onder de algemene zwakte van de ICT-markt en de veranderingen in de strategie van onze belangrijkste leveranciers. Vooruitzichten
De Groep Systemat kende tijdens het eerste trimester van 2002 een gevoelige inkrimping van haar omzetcijfer, zelfs als dit teleurstellende cijfer vergeleken wordt met een bijzonder goed eerst trimester 2001 in vergelijking met de rest van het jaar 2001. De geconsolideerde verkopen van het eerste trimester 2002 bedragen EUR 89.535.000 tegen EUR 128.600.000 in 2001. De daling is vooral te wijten aan de verkoop van producten die met 33% zakt. De diensten bieden een betere weerstand, en bevestigen de strategische oriëntatie van Systemat die erin bestaat zich als technologische partner van haar klanten te positioneren. De diensten zijn, binnen de bruto marge, gestegen om voortaan 60% van de bruto marge te vertegenwoordigen. Thans wijzen de geboekte bestellingen en lopende onderhandelingen niet op een aanzienlijke omkering van de trend tijdens het tweede trimester 2002, maar om een helder beeld van de situatie te kunnen schetsen moet men de cijfers van de maanden mei en juni nog afwachten. Het jaar 2002 zal zeker en vast een moeilijk jaar zijn zowel voor het geheel van de technologieën sector in de wereld als voor Systemat, zelfs als men rekening houdt met een mogelijke heropleving tijdens het tweede semester. Binnen deze bijzonder gespannen algemene context, schat Systemat vandaag haar geconsolideerde omzetcijfer 2002 op EUR 475 à 500 miljoen, hetzij een vermindering van ca. 5 à 10%. Er moet eveneens worden genoteerd dat, ten gevolge van de maatregelen genomen om de samenstellende elementen van het bedrijfskapitaal te verbeteren, de financiële schuld van de Groep, die aanzienlijk teruggedrongen was in 2001, goed onder controle blijft - de netto financiële schuld op korte termijn op 31 maart 2002 bedraagt 27% van het eigen vermogen -, hetgeen Systemat toelaat een heropleving van de informatica markt gelijkmatig te overwegen met de financiële middelen waarover zij vandaag beschikt. De inspanningen van het management worden thans gericht op de vermindering van de kosten, de rationalisatie en de optimale bezigheid van haar werkkrachten, de verbetering van de interne organisatie, de diensten strategie en de toeneming van dienstverleningen met toegevoegde waarde.
* * *
Contact: Maryse Gits, Systemat, Tel. 02/352.83.86, Fax 02/352.84.28, e-mail gitsm@systemat.be

Deel: ' Algemene Aandeelhoudersvergadering Systemat '
Lees ook