Gemeente Capelle a/d IJssel

Algemene beschouwing PvdA

Algemene beschouwing bij de Voorjaarsnota

Wim de Bruin, fractievoorzitter van de PvdA, sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat in de afgelopen collegeperiode het college er in geslaagd was de woonlasten met niet meer dan de inflatiecorrectie te laten stijgen.
Hij stelde dat de discussie over de buitenruimte nu voor de Capelse burgers zichtbaar moest worden. Na een gedegen bestudering van dit onderwerp door raad en ambtenaren wordt het nu tijd te laten merken dat het ernst is. Hoewel het totaal benodigde bedrag nog niet gereserveerd is, is het thans aanwezige geld voldoende om een begin te maken. Een begin waarbij de wijkactieplannen die per WijkOverlegPlatform vastgesteld worden een cruciale rol spelen. De PvdA is onbevredigd over het feit dat bij de stedelijke vernieuwing nog geen gelden voor de zo noodzakelijke sociale cohesie beschikbaar zijn.
De PvdA is blij met het intrekken van het voorstel om het leerlingenvervoer niet langer volgens de huidige regeling te bekostigen, maar spreekt haar zorg uit over het niet meer bestaan van het schoolzwemmen. Het kan niet zo zijn dat sommige groepen kinderen geen zwemdiploma kunnen halen. Daarom diende De Bruin een motie in waarin het College gevraagd werd te komen met een regeling die het ook in de komende jaren mogelijk maakt dat kinderen van 9 jaar en ouder een zwemdiploma halen.
De PvdA was zeer tevreden over de Cultuurnota en sprak de hoop uit dat te zijner tijd de gehele nota uitgevoerd zal worden. Vooral de mogelijkheid voor versterking van de ondersteuning van de vrijwilligers is een belangrijke zaak.
Om te voorkomen dat de uitvoering van de Armoedenota onnodig tijdverlies oploopt, diende de PvdA namens alle partijen in de raad behalve de VVD, een motie in waarin het College gevraagd wordt bij de Najaarsnota met voorstellen op dit gebied te komen. Afsluitend stelde de fractievoorzitter dat zijn partij tevreden terug kijkt op de afgelopen periode, maar dat de PvdA verwacht en hoopt dat in de resterende periode nog een aantal zaken op welzijnsgebied gerealiseerd zal worden

Deel: ' Algemene beschouwing PvdA Capelle a/d IJssel '
Lees ook