Algemene Beschouwingen van het CDA


Motto: Durf risico's te nemen, je kunt er later voordeel van hebben, maar ga verstandig om met wat je hebt.

Ambitie, voorzitter, spreekt uit de plannen die het college ons in de perspectiefnota voorlegt. Voor de tweede maal immers is het college erin geslaagd om boven op het ambitieuze college-programma plannen voor nieuw beleid te maken, en dat terwijl óók het GSB en ISV nieuwe inspanningen zullen vragen. Niet alleen van het college, maar ook van het ambtelijk apparaat èn van de partners in de stad! Voornemens en plannen, voorzitter, moeten ook uitgevoerd kunnen worden. Dat moet het college zich wel realiseren. Maar op zich is een extra impuls natuurlijk goed voor Leiden

Wij hebben er waardering voor, dat het college voorstellen doet voor nieuw beleid. Zoals gezegd, er spreekt ambitie uit. Toch is enige relativering hiervan op zijn plaats. Een groot deel van het beleid voor 2000 is gebaseerd op meevallers. Het nieuwe beleid komt bovenop het oude beleid en dat betekent in het MJB ook dat de gemeente steeds meer beleid in stand moet houden. Bij tegenvallers zal het moeilijk zijn die op te vangen. Bezuinigingen op oud beleid zullen in de toekomst dan niet uit te sluiten zijn, vooral niet als we ons beleid de lasten niet te verhogen gestand willen doen. En aan dat laatste hecht de CDA-fractie zeer.

Punten van het CDA

Hoe kijkt de CDA-fractie nu naar de perspectiefnota?

Vanuit de visie, die we als CDA hebben op de toekomst van Leiden en de ideeën die we hebben over hoe de Leidse samenleving eruit zou moeten zien.

De toekomst van Leiden is voor ons: een versterkte stad door verbetering van economie en werkgelegenheid, een stad die vanwege de monumentale binnenstad, de cultuur en een verbeterd winkelaanbod toeristen en bezoekers trekt. Een milieuvriendelijke stad met levendige wijken, waar wonen en werken gecombineerd wordt.

Het CDA staat - ook in Leiden - een samenleving voor ogen, waarin burgers, instellingen en organisaties zich betrokken voelen, waarin mensen respect hebben voor elkaar en zich aan de regels van de samenleving houden. Een samenleving, die veilig is en waarin mensen zich kunnen ontplooien, omdat de overheid daarvoor de voorwaarden schept, een samenleving waarin iedereen telt, omdat er zorg is voor de mensen die het op eigen kracht niet kunnen redden, maar waar mensen óók en vooràl worden aangesproken op de mogelijkheden die ze hebben. Een samenleving kortom waarin solidariteit en betrokkenheid hoog in het vaandel staat en waaraan door overheid, organisaties, instellingen en burgers gezamenlijk vorm wordt gegeven. Elk met een eigen verantwoordelijkheid.

Vanuit die visie heeft de CDA-fractie 3 uitgangspunten gekozen, van waaruit wij de voorstellen in de perspectiefnota willen beoordelen: 1. Participatie en samenhang 2. Een stad, die sterk is op zich zelf 3. Een veilige stad

1. Participatie en samenhang

* Het college heeft geld vrijgemaakt om opnieuw een armoede-onderzoek te doen in Leiden. Dat willen wij ook. Maar wij willen dat dit onderzoek zo snel mogelijk plaatsvindt (niet pas in 2000, maar dit jaar nog) en dat met dit onderzoek tegelijk onderzoek gedaan wordt naar de armoedeval. Mensen die gaan werken verliezen het recht op allerlei subsidies en zijn dan veelal slechter af dan mensen met een uitkering. Het onderzoek dat in Leeuwarden (en daarna ook in Groningen) hiernaar is gedaan, geeft aan dat het probleem veel ernstiger is dan men had aangenomen. Als gevolg van het onderzoek zijn instrumenten ontwikkeld om de effecten van nieuw beleid te meten voor die groep. Dat zouden we ook in Leiden moeten hebben, juist vanwege de lokale maatregelen die we hebben voor minima. Ongewenste effecten kunnen dan worden voorkomen. * De woonquote : dat mensen met een minimuminkomen niet meer dan 20% van hun inkomen kwijt mogen zijn aan woonlasten, is een punt waarvoor het CDA zich ook vanuit de landelijke politiek (vgl ook het verkiezingsprogramma en het plan De Moeite Waard) sterk heeft willen maken. Op lokaal niveau kan er iets aan gedaan worden en het staat dan ook mede door de inbreng van het CDA met volle instemming in het college-programma. Berekening van de kosten wijst kennelijk uit dat er meer geld dan al is uitgetrokken nodig is. Het financiële plaatje van het voorstel moeten wij uiteraard nog beoordelen, maar als blijkt dat het extra geld inderdaad noodzakelijk is, dan staan wij positief tegenover het voorstel van het college om een deel van de Zalmsnip daarvoor te bestemmen. Wij hebben twee argumenten.

- De Zalmsnip wordt dan nog steeds ingezet voor lastenverlichting, ook in 2000. Alleen is er iets minder lastenverlichting voor iedereen ten gunste van een specifieke groep, die het het hardst nodig heeft. - De grote klacht over de Zalmsnip is dat het Rijk de autonomie van de gemeenten aantast door precies aan te geven hoe die moet worden ingezet (vgl uitspraak Opstelten in VNG-magazine van 5 juni). Meer gemeenten geven aan meer vrijheid te willen bij aanwending ervan voor de uitvoering van hun beleid. Leiden mag hierin voorop lopen!

* Het is en blijft nodig om zorg te bieden aan mensen die in de samenleving geïsoleerd raken of dreigen te raken en die het zonder hulp niet redden. Ook moet er blijvend aandacht zijn voor de eventuele kansen die zij hebben om weer volwaardig in de samenleving mee te draaien. Wij zijn daarom blij, dat er ruimte is gevonden voor een bijdrage aan de start voor het Exodus-project. * Naast het bieden van de noodzakelijke zorg moeten we mensen echter ook kunnen aanspreken op wat ze (nog) kunnen. Dat geldt met name voor ouderen en allochtonen, maar ook voor moeilijk plaatsbare werklozen. Zo denken we dat ouderen in het vrijwilligerswerk een belangrijke taak kunnen vervullen. En willen we ook een beroep kunnen doen op de mogelijkheden van allochtonen om hun bijdrage te leveren aan de samenleving. De nieuwe initiatieven die mensen via een moedercentrum moet toeleiden naar de arbeidsmarkt en volwasseneducatie sluiten hierop goed aan.

Moeilijk bemiddelbare werklozen, die eigenlijk aangewezen zijn op een zorgtraject, moeten toch met de samenleving kunnen meedoen. Naast het initiatief voor Leiden-Noord denken wij hierbij aan het voorbeeld van Rotterdam, waar moeilijk bemiddelbare werklozen door de Roteb worden ingezet voor een schone stad. Samenhang (en interactie)

* Integratie en participatie, m.n. op wijkniveau kan gestimuleerd worden door maatregelen, zoals in Leiden-Noord het Wijkontwikkelingsproject samen met bewoners tot stand is gekomen. Dat geldt ook voor het vrije budget dat op verzoek van bewoners bij de wijkbeheersplannen voor eigen projecten wordt ingezet. Het zou interessant zijn om eens te bekijken of in sommige wijken niet verder kan worden gegaan. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft onlangs een startnotitie uitgebracht, waarin voorbeelden staan beschreven van wijkeigendom (de beheersaspecten en de juridische aspecten, die daarbij aan de orde zouden moeten zijn). Toekomstmuziek? In Deventer, Apeldoorn en Spijkenisse wordt in ieder geval al gewerkt aan de oprichting van een vereniging van wijkeigenaren, die middelen gaan beheren ten behoeve van aanpassingen in de wijk. Voorlopig moet er o.i. goed geluisterd worden naar wat wijkbewoners voor hun wijk belangrijk vinden. En als in het kader van het GSB geld beschikbaar komt voor revitalisatie, zouden we na Leiden-Noord, allereerst moeten kijken naar gedeelten van Leiden Z.W. Daar willen wij met bewoners uit de wijk meer prioriteit!

2. Een stad die sterk is op zich zelf * Economische bedrijvigheid in Leiden bepaalt in hoge mate de financiële armslag van de stad. Groei van de werkgelegenheid is noodzakelijk, vooral omdat Leiden momenteel te weinig banen heeft voor de eigen beroepsbevolking. In de AB van het college wordt terecht gesteld dat er forse inspanningen nodig zijn om het economisch weerstandsvermogen van de stad te verbeteren. Wij zijn van mening dat er met de economische beleidsvisie, die er nu ligt een uitstekende start is gegeven. De prioriteiten tekenen zich af: versterking van de regionale centrumfunctie van Leiden, versterking van de economische activiteiten in de binnenstad (Aalmarkt), nieuwe lokaties voor zakelijke dienstverlening en samenwerking met zo veel mogelijk partners (onderwijsinstellingen en niet in de laatste plaats de ondernemers en hun organisaties). Afstemming, maar bovenal samenwerking met de regio, beïnvloeding van investeringsbeslissingen, die elders worden genomen en bekendheid geven aan de meerwaarde van de Leidse regio als vestigingsplaats zijn voor de CDA-fractie de belangrijkste activiteiten voor de komende jaren. Met de voorstellen van nieuw beleid op dit terrein: intensivering tbv acquisitie en het uitbreiden van kennisnetwerken.kunnen wij instemmen. Bij verdere uitwerking van de plannen zullen mogelijk meer middelen nodig zijn. Ook toerisme en de versterking van de culturele infra-structuur zullen de economische positie van de stad versterken.

3. Een veilige stad * Leefbaarheid en veiligheid zijn een voorwaarde voor het welbevinden van de bewoners van de stad. Het vraagt de inzet van gemeente èn bewoners zèlf om die te bevorderen. Voor wat betreft de verkeersveiligheid ligt er een nota van B&W, die binnenkort aan de Raad wordt voorgelegd. Wij vinden dat er bij deze plannen heel goed moet worden geluisterd naar wat wijkbewoners aan ideeën hebben over verkeersmaatregelen tbv de veiligheid in hun wijk. En dat die waar mogelijk ook moeten worden gehonoreerd. Veiligheid heeft ook te maken met veiligheid op straat en de kwaliteit van de leefomgeving. Wijkpolitie en toezicht door jongeren werken hieraan samen met wijkbeheer en bewoners, maar het CDA vindt dat we bewoners nog meer moeten stimuleren met eigen initiatieven te komen voor de veiligheid van hun wijk. Bijvoorbeeld door hun daarvoor een eigen budget ter beschikking te stellen (denk aan eigen onderhoud groen of openbare verlichting). De toename van geweld op straat en van agressie vergroot de gevoelens van onveiligheid niet alleen in de binnenstad. Het CDA blijft voorstander van uitbreiding van de taken van Stadstoezicht, met name ivm het ontlasten van de politie (handhavingstaken). De gemeente krijgt meer bevoegdheden om de veiligheid van burgers te bevorderen, vgl het Integraal Veiligheidsprogramma van het kabinet, dat onlangs is verschenen. Extra toezicht zou verder mogelijk kunnen worden als vanuit de wijken wordt aangegeven dat zij de vrije middelen voor de wijkplannen hiervoor willen bestemmen.

Voorzitter, ik kom aan het einde van mijn beschouwing. Samenvattend: voor het CDA geldt bij deze perspectiefnota dat er drie uitgangspunten. liggen, op grond waarvan wij onze prioriteiten bepalen. 1. Participatie van mensen bevorderen en mensen meer aanspreken op wat ze kunnen. Samenhang bevorderen door mensen meer verantwoordelijkheid te geven. Het college heeft tav het nieuwe beleid o.i. op dit punt een aantal keuzen gemaakt, waar wij ons in kunnen vinden. Het CDA wil verder gaan en wijkbewoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven, bijvoorbeeld door hen een eigen wijkbudget te laten beheren. 2. Leiden moet een stad zijn, die op zich zelf sterk is. De plannen die er liggen op economisch terrein, scheppen daartoe de kans. Op den duur is meer inzet van middelen nodig. 3. Leiden moet een veilige stad zijn, doordat gemeente en burgers zich daar gezamenlijk voor inzetten. Aan de plannen voor verkeersveiligheid en veilige wijken moet gezamenlijk gewerkt worden. Burgers moeten daarbij een eigen inbreng kunnen hebben. Ivm de toenemende criminaliteit en het geweld op straat willen wij naast de noodzakelijke preventie meer toezicht op straat

Voorzitter, ik sluit af met het motto, waarmee ik mijn verhaal begon. "Durf risico's te nemen, je kunt er later voordeel van hebben, maar ga verstandig om met wat je hebt" Het is bedoeld als oproep aan college en raad, dóór te gaan met het investeren in de kwaliteit van de stad en het maken van plannen voor de toekomst, met respèct voor wat Leiden uniek en bijzonder heeft gemaakt.

Deel: ' Algemene Beschouwingen van het CDA Leiden '
Lees ook