Gemeente Harenkarspel


03-03-2003
Algemene Informatieavond Welstandsnota Harenkarspel

Het welstandstoezicht gaat veranderen. De algemene landelijke regels geformuleerd in de bouwverordening komen te vervallen en het gemeentebestuur kan straks alleen nog welstandsbeoordelingen laten plaatsvinden wanneer er een door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota aan ten grondslag ligt. Het college is van mening dat het welstandstoezicht in Harenkarspel, als onderdeel van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid, niet gemist kan worden en heeft dan ook een nota laten samenstellen waarin het welstandsbeleid wordt omschreven. Deze beleidsnota komt nu in de inspraak.

De welstandsnota is opgesteld vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het belang van een aantrekkelijke bebouwde omgeving dient te behartigen. De vormgeving van gebouwen en andere bouwwerken vormen samen met de openbare ruimte de dagelijkse leefomgeving van de mensen in Harenkarspel. Dat betekent dat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van de eigenaar alleen; elke voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij wil of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving is dan ook in ieders belang.

De gemeente wil door het opstellen van welstandsbeleid een helder, controleerbaar en klantgericht welstandstoezicht inrichten. Burgers, ondernemers en ontwerpers kunnen in de toekomst in een vroeg stadium worden geïnformeerd over de criteria die bij een welstandsbeoordeling een rol spelen. De nota is dan ook opgebouwd uit algemene welstandscriteria, gebiedsgerichte criteria waarbij per kern en/of gebied de criteria zijn aangegeven en criteria voor veelvoorkomende kleine bouwwerken als aanbouwen en dakkapellen.

Aansluitend aan deze informatieavond ligt de welstandsnota voor ingezetenen en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen ter inzage van maandag 24 maart tot dinsdag 22 april. Na de inspraak en de verwerking van de reacties zal het college van burgemeester en wethouders de welstandsnota ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Deel: ' Algemene Informatieavond Welstandsnota Harenkarspel '
Lees ook