Simac Techniek NV

News - item

Oproep tot bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Meer info:

Datum: woensdag 15 mei 2002
Tijd: 15.30 uur
Locatie: Holiday Inn, Veldmaarschalk Montgomerylaan 1 te Eindhoven

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de Directie over 2001 Pauze
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2001
5. Decharge van de Directie en de Raad van Commissarissen
6. Bespreking en goedkeuring bestemming van het resultaat over 2001 en het dividendvoorstel
7. Voorstel tot wijziging van de Statuten Simac Techniek In verband met redenominatie aandelenkapitaal naar Euro (wijziging van NLG naar EUR)
8. Machtiging van de Directie voor de duur van 18 maanden tot uitgifte van nieuwe aandelen en het uitsluiten van het voorkeursrecht (art. 96a, Boek 2 B.W.)

9. Wijzigingen Samenstelling Raad van Commissarissen Aftreden van de heer Ir. K. Hubée, president commissaris. De heer Hubée heeft in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2001 te kennen gegeven niet herbenoemd te willen worden. Voorgesteld zal worden voor de vacature van de heer Hubée geen nieuw lid te benoemen. Aftreden van de heer Prof. drs. K. Wezeman. Voorgesteld zal worden om de heer Wezeman te herbenoemen.
10. Aanpassing van de vergoeding aan de leden van de Raad van Commissarissen
11. Benoeming van de Accountant voor het boekjaar 2001
12. Rondvraag
13. Sluiting
Als u de vergadering bij wilt wonen dient u de aandeelbewijzen uiterlijk 13 mei te deponeren bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam, F. van Lanschot Bankiers te s-Hertogenbosch of ten kantore van de vennootschap in Veldhoven. Het reçu geldt als bewijs van toegang en stemrecht.

Zoekwoorden:

Deel: ' Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac '
Lees ook