Anti Racisme Informatie Centrum


Verklaring tegen rassendiscriminatie

Algemene verklaring tegen rassendiscriminatie De Ondertekenaars


1. Brengen in herinnering dat op grond van de Grondwet, andere wetten en verdragen discriminatie op grond van ras, huidskleur, nationale of etnische afkomst is verboden.

2. Bevestigen dat in een democratische samenleving respect voor ieder mens fundamenteel is en dat ieder die in Nederland woont op gelijke voet aan de Nederlandse samenleving moet kunnen deelnemen.
3. Constateren dat vooroordelen, discriminerende uitlatingen en gedragingen, al dan niet bewust, in de gehele samenleving voorkomen en dat zij een belangrijke oorzaak zijn van bestaande achterstanden van minderheden.

4. Veroordelen vooroordelen, intolerantie en achterstelling op het werk, op school, in de vrije tijd of waar dan ook. Discriminatie is een sociaal onrecht.

5. Verplichten zich tot een gezamenlijke inzet om alle vormen van vooroordeel en discriminatie te voorkomen en te bestrijden.
6. Verklaren dat zij in elk geval het volgende zullen doen om discriminatie te voorkomen en bestrijden door:


* zelf het goede voorbeeld te geven en stereotypen tegen te gaan.
* te bevorderen dat gedragscodes tegen discriminatie per sector of per branche van het maatschappelijk leven worden vastgesteld.
* mensen en organisaties in hun omgeving aan te spreken op bewust of onbewust discriminerend gedrag.

Ondertekenen kan per email.

Deel: ' Algemene verklaring tegen rassendiscriminatie '
Lees ook