Gemeente Alkmaar


Gemeente Alkmaar en vakbonden tekenen meerjarenovereenkomst personeelsbeleid

Alkmaar, 19 februari 2003

De gemeente Alkmaar en de ambtenarenvakbonden ABVAKABO FNV, CFO en CMHF hebben op woensdag 19 februari 2003 gezamenlijk hun handtekening gezet onder de meerjarenovereenkomst `Investeren in mensen'. In deze overeenkomst zijn doelstellingen en streefcijfers vastgelegd die moeten leiden tot meer kwaliteit in het personeelsbeleid van de gemeente Alkmaar. De overeenkomst loopt tot 2006.

De meerjarenovereenkomst is een uitwerking van het gemeentelijke personeelsbeleid, waarin aantrekkelijk werkgeverschap centraal staat. Uitgangspunt bij dit ambitieuze personeelsbeleid is de gedeelde verantwoordelijkheid bij het realiseren van de doelstellingen in de overeenkomst: de contractpartners zetten zich gezamenlijk in voor uitvoering van de gemaakte afspraken. Daarbij wordt ook van de individuele werknemer inbreng verwacht.

Doelstellingen
Alkmaars doelstellingen op het gebied van personeelsbeleid zijn het systematiseren van de personeelsplanning (opnemen in bedrijfsplannen waar medewerkers nu staan, waar ze over een aantal jaren moeten staan en welke instrumenten daarvoor kunnen worden ingezet), het vaststellen van een loopbaanbeleid en het mogelijk maken van gezonder werken door bij te dragen aan het welzijn van de medewerkers en de werkcultuur. Daarnaast wil de gemeente Alkmaar een resultaatgerichte, innovatieve en open communicerende werkgever zijn. De doelstellingen zijn waar mogelijk vertaald in toetsbare streefcijfers en afspraken.

Drie thema's
De afspraken over de doelstellingen zijn te verdelen in drie hoofdthema's: opbouw van de organisatie, continuïteit en ziekteverzuim. Onder het eerste thema vallen afspraken over gesubsidieerde arbeid en diversiteitsbeleid. Zo verplicht de gemeente zich medewerkers die op basis van ID (Instroom/doorstroom)-banen zijn aangesteld, zoveel mogelijk een reguliere aanstelling te bieden. Uitgangspunt voor diversiteitsbeleid is dat de personeelsopbouw een afspiegeling moet zijn van de opbouw van de regionale beroepsbevolking. Op het terrein van continuïteit binnen de organisatie is het doel enerzijds medewerkers in de gelegenheid te stellen gezond te werken tot zij de organisatie willen verlaten en anderzijds de continuïteit in de werkzaamheden te waarborgen door een goede planning van door- en uitstroom. Tot slot zijn afspraken gemaakt over het percentage ziekteverzuim. Dit bedroeg in 2002 8,08%. Het streefpercentage voor 2003 is 7%; in 2006 moet dit zijn gedaald naar 6%. Om dit te bereiken wordt het project verzuimpresentie uitgevoerd, waarbij de balans tussen werk en privé de nodige aandacht krijgt.

Kwaliteit
De gemeente Alkmaar hoopt met de maatregelen op het gebied van personeelsbeleid het kwaliteitskeurmerk `Investors in People' in de wacht te slepen. Het is niet de eerste keer dat de gemeente Alkmaar haar personeelsbeleid op een hoger plan tilt. In 2001 stelden burgemeester en wethouders eveneens een overkoepelende visie op het werkgeverschap van de gemeente Alkmaar vast.

Deel: ' Alkmaar en vakbonden tekenen meerjarenovereenkomst personeelsbeleid '
Lees ook