Gemeente Alkmaar


Alkmaar verleent geen financiële steun aan AZ

Alkmaar, 12 februari 2003

Onafhankelijk onderzoek van consultatiebureau NIB Consult B.V., gespecialiseerd in taxaties van grote investeringsprojecten, wijst uit dat de gemeente Alkmaar geen financiële steun verleent aan AZ. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Europese Commissie dan ook laten weten dat de gemeente aan AZ geen enkel financieel voordeel heeft toegekend. Het rapport aan de Europese Commissie is een antwoord op vragen die aan de Nederlandse staat gesteld zijn over de gang van zaken in Alkmaar. Het is nu aan de Europese Commissie om te bepalen welk standpunt zij inneemt over de Alkmaarse situatie. De gemeente en het ministerie hebben in gezamenlijkheid het Bureau NIB geselecteerd.

Via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Commissie vragen gesteld over de contracten die met AZ gesloten zijn door de gemeente. De Europese Commissie doet onderzoek, mede naar aanleiding van een klacht, die inhoudt dat de gemeente aan AZ onrechtmatige staatssteun zou hebben verleend. Al eerder is een vordering in kort geding in dat verband op 5 december 2002 afgewezen.

Besparing voor gemeente Alkmaar
De Commissie heeft inmiddels inzicht gekregen in de financiële waarde van de rechten en plichten die de gemeente en AZ op zich nemen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan de Commissie laten weten dat de transactie complex van aard is. Onderdeel van het onderzoek zijn taxaties van gronden. Ook is berekend welke schadeloosstelling AZ kon inroepen, omdat - voor AZ - lucratieve, langlopende erfpacht- en huurcontracten "afgekocht" zouden moeten worden. Uit het zeer grondige onderzoek van het consultatiebureau is bovendien gebleken dat de transacties tussen de gemeente en AZ de gemeente een besparing oplevert van EUR 2.800.000,-. Van belang daarbij is dat AZ en de gemeente met het sluiten van de package-deal alle schade die AZ vergoed zou kunnen krijgen voor verplaatsing uit De Hout als afgedaan beschouwen.

De gemeente Alkmaar voelt zich gesterkt in de mening die zij steeds naar voren heeft gebracht. Er is geen sprake van "steun" en al helemaal niet van "staatssteun" in de zin van het Europees Verdrag.

Deel: ' Alkmaar verleent geen financiële steun aan AZ '
Lees ook