Gemeente Eindhoven


Persbericht: 25 augustus 1999, no. 49.

Voor 1 januari 2002

Alle panden in Eindhoven krijgen riolering

In Eindhoven zijn vrijwel alle panden en bedrijven aangesloten op de riolering. 323 Panden zijn nog niet aangesloten. Deze panden lozen nog op oppervlaktewater of hebben een septic tank. Eindhoven wil ook deze panden voor 1 januari 2002 aansluiten op de riolering. Door landelijke wetgeving en het gemeentelijke streven naar een goed milieubeheer is deelname aan deze plannen niet vrijblijvend. Via aparte informatieavonden of persoonlijke gesprekken worden de eigenaren de komende tijd geïnformeerd over de noodzaak en de financiële consequenties van aansluiting op de riolering.

Wettelijk kader en zorgplicht
Rijk, provincie en gemeenten gaan de komende jaren de laatste stap zetten in de zuivering van huishoudelijk afvalwater voor heel Nederland. Landelijk is inmiddels de wetgeving aangepast en ook de provincie Noord Brabant heeft besloten dat riolering verplicht is voor alle panden, waarbij de aansluitingskosten per pand lager zijn dan 14.000 gulden. Daarnaast heeft iedere gemeente een zorgplicht. Overeenkomstig de Wet Milieubeheer moet een gemeente namelijk zorgen voor het doelmatig inzamelen en transporteren van het afvalwater van woningen en bedrijven binnen haar grondgebied. Uitgangspunt van deze zorgplicht is dat in beginsel alle panden in Eindhoven, ook die in het buitengebied, op de riolering worden aangesloten. Gezien deze maatregelen en de gemeentelijke zorgplicht heeft de Eindhovense gemeenteraad in november 1998 besloten alle nog niet aangesloten panden in Eindhoven van riolering te voorzien. Om dat zo efficiënt mogelijk te doen heeft de gemeentelijke dienst Openbare Werken inmiddels het plan 'Sanering ongerioleerde panden' opgesteld. In dit plan wordt de noodzaak van aansluiting geschetst met een plan van aanpak en een kostenberekening.

Om welke panden gaat het?
Uit de inventarisatie in de 'Sanering ongerioleerde panden' blijkt dat in Eindhoven in principe alle 323 niet aangesloten panden in aanmerking zouden kunnen komen voor aansluiting op de riolering. Voor 38 panden is echter de situatie onduidelijk en wordt nader uitgezocht of zij, al dan niet, aangesloten zijn op de riolering en rioolrechten betalen. 58 panden liggen dichtbij een bestaande riolering en moeten, volgens wettelijke regels, via die riolering lozen. De eigenaren van deze panden zullen worden aangeschreven dat alsnog te doen. 73 ongerioleerde panden liggen in toekomstige stedelijke ontwikkelingsplannen en worden, bij realisatie van die plannen, gesaneerd. 107 Panden, die door deze maatregelen op de gemeentelijke riolering moeten worden aangesloten, liggen verspreid over de stad. Via clustering wordt hier gekeken hoe deze panden het beste op de gemeentelijke riolering kunnen worden aangesloten. Dit om de kosten te drukken. Daarnaast zijn er nog 26 woningen, die zo afgelegen liggen, dat zij wettelijk pas op 1 januari 2005 op de gemeentelijke riolering aangesloten moeten zijn. De gemeente wil echter ook deze panden voor 1 januari 2002 aansluiten op de riolering. In het buitengebied liggen tot slot nog 21 bedrijven, die de gemeente en het Waterschap De Dommel op korte termijn gaan aanschrijven. Voor deze bedrijven is een riolering verplicht

Kosten
De aansluitingskosten worden voor een gedeelte betaald door de eigenaren en voor een ander gedeelte door de gemeente. De bijdrage van de eigenaren in de clusters bedraagt 6.000 gulden per pand. Deze bijdrage is uniform voor de gehele stad vastgesteld. De gemeente betaalt mee omdat de werkelijk te maken kosten in alle gevallen hoger en, in een aantal gevallen, zelfs aanzienlijk hoger zijn. De afbraak van oude voorzieningen en de aanleg van nieuwe voorzieningen op het terrein van het pand (eigen terrein) zijn voor rekening van de eigenaar

Informatie
De eigenaren van panden, die nog niet zijn aangesloten op riolering, worden de komende maanden benaderd via aparte informatieavonden of persoonlijke gesprekken. In het Informatiecentrum van het Stadskantoor kunnen de eigenaren het plan 'Sanering ongerioleerde panden'en het raadsvoorstel 'inzake het saneren van 323 ongerioleerde panden' inzien.

Deel: ' Alle panden in Eindhoven krijgen riolering '
Lees ook