Gemeente Tilburg

19-2-2003
Wagnerplein: Hart voor Tilburg Noord
Alle partijen klaar voor concrete plannen

Gemeente Tilburg, Woningcorporatie Wonen Midden-Brabant, Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum en Stichting de Wever/zorgcentrum de Heikant willen samen het Wagnerplein aanpakken. In het Masterplan Wagnerplein en omgeving geven ze aan dat ze daarmee kwaliteit in Noord brengen. Het wordt het hart van de wijk met activiteit van vroeg tot laat. Wagnerplein biedt in de toekomst voorzieningen op alle gebied: wonen, zorg, winkels, service en vertier.

In het afgelopen jaar zijn alle betrokkenen nader tot elkaar gekomen en is het Masterplan gereed. Nu komt de fase van tekenen en rekenen. De concrete invulling moet bedacht en doorgerekend worden. Het Masterplan Wagnerplein is op 17 februari jongstleden vastgesteld door het college; in maart wordt het behandeld door de gemeenteraad.

Trefpunt van de wijk
Het Wagnerplein biedt in de toekomst voorzieningen op alle gebied: wonen, zorg, winkels, service en vertier. Het wordt in zijn geheel aangepast aan de eisen van deze tijd, waarbij de samenhang tussen de verschillende functies op het plein voorop staat. Het plein en de omgeving moeten veranderen naar een levendig, samenhangend en gezellig geheel. Over tien jaar moet het Wagnerplein het trefpunt van de wijk zijn. Het is niet alleen gezellig om er te wonen, maar ook om elkaar te ontmoeten tijdens de markt, tijdens een cursus, in het café of op een bankje in het park. En om boodschappen te doen, een bezoek te brengen aan de bibliotheek, te zwemmen, een lezing bij te wonen of gewoon een ommetje te maken. Ook het park aan het Von Weberpark als toekomstige 'tuin van bewoners en bezoekers van het Wagnerplein' wordt bij de plannen betrokken.

Intensieve samenwerking
Het Masterplan Wagnerplein is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de gemeente en woningcorporatie Wonen Midden-Brabant, de vereniging van Eigenaren van het Winkelcentrum en Stichting de Wever/zorgcentrum de Heikant. Daarnaast is overleg gevoerd met overige betrokkenen, zoals de Parochie Heikant-Quirijnstok, de warenmarkt en de bibliotheek. In het Masterplan staat in hoofdlijnen hoe het Wagnerplein en omgeving er in de toekomst uit moeten gaan zien en wat er de komende jaren gedaan moet worden om dit te bereiken.
Precies een jaar geleden is een concept-masterplan gepresenteerd. Inmiddels is er heel veel gebeurd met het Masterplan als resultaat. Er is een verkeersstudie uitgevoerd naar de verkeersstromen en het parkeren rondom het Wagnerplein nu en in de toekomst. Op basis hiervan wordt voorgesteld om de Brucknerlaan vanuit verkeersveiligheid en oversteekbaarheid- verkeersluw in te richten en het parkeren zoveel mogelijk ondergronds te realiseren. Ook heeft een marktverkenning plaatsgevonden, waarbij projectontwikkelaars hebben laten weten dat de plannen levensvatbaar zijn.
En de plannen voor nieuwbouw van zorgcentrum De Heikant, eventueel in combinatie met andere functies, zoals recreatie en gezondheidszorg, zijn verder onderzocht en ingepast in de plannen voor het Wagnerplein en omgeving.
Nu komt de fase van tekenen en rekenen. De invulling moet concreet worden uitgewerkt en doorgerekend. En er moeten afspraken worden gemaakt over wie wat gaat doen en welke projectontwikkelaar en architect de plannen gaan realiseren. Naar verwachting zijn in 2005-2006 de eerste bouwactiviteiten zichtbaar.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 26 februari 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst over het Masterplan Wagnerplein in de Driekoningenkerk op het Wagnerplein. Tijdens deze avond wordt toegelicht hoe het masterplan Wagnerplein e.o. eruit ziet, wat voor gevolgen het plan heeft voor de verschillende voorzieningen (winkels, woningen, zwembad, bibliotheek etc.) en hoe we hierna verder gaan.

Samenhangend raamwerk
Voor een gezellig en levendig wijkhart is een goede samenhang tussen vorm, functie en plek essentieel. Het totaal moet méér zijn dan de som der delen. Dit vraagt om een integrale planaanpak waarbij stapsgewijs (van grof naar fijn) naar een optimaal resultaat toegewerkt wordt. Het masterplan geeft samenhangend raamwerk dat enerzijds voldoende concreet is om ontwikkelingen in de gewenste richting te geleiden en anderzijds genoeg ruimte biedt voor initiatieven van marktpartijen.

Deel: ' Alle partijen klaar voor concrete plannen Tilburg Noord '
Lees ook