Gemeente Almere

Persbericht 188

25 juni 1999

COLLEGE B EN W ALMERE WIL OVERLEG OVER NATUUR EN BEBOUWING ALMERE-POORT

Het college van B en W van Almere houdt vast aan de inhoud van het voorontwerp structuurplan voor het nieuwe vierde stadsdeel, Almere-Poort. Deze conclusie volgt op de reacties die zijn binnengekomen in de eerste inspraakronde. Met een aantal van de organisaties die een reactie indienden, gaat het college nader overleg voeren. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de plannen voor buitendijkse bouw en een jachthaven, voor woningbouw in Pampushout en Muiderzand en verlies en winst van bos en andere natuurwaarden. Het overleg wordt aangegaan met het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Ministerie van Land-bouw, Natuurbeheer en Visserij, Rijkswaterstaat, de Provincie Flevoland, het Heemraadschap Fleverwaard, Staatsbosbeheer/Stichting Flevolandschap, de MilieuFederatie Flevoland en de Milieuraad Almere.

Almere-Poort krijgt een sterke menging van functies; wonen, werken en recreëren gaan hand in hand in het toekomstige vierde stadsdeel. Eén van de uitgangspunten van het voorontwerp structuurplan Almere-Poort is, dat dit stadsdeel meer werkgelegenheid zal bieden dan in andere stadsdelen. Door het creëren van meer werk kan een ander doel -het terugdringen van de automobiliteit- bereikt worden. Ook wordt het stadsdeel stedelijker dan de bestaande Almeerse stadsdelen, met gemiddeld dichtere bebouwing en meer hoogbouw.

Groen en natuur
Almere-Poort zal sterk georiënteerd zijn op het IJmeer, het wordt letterlijk en figuurlijk de poort van Almere. Uit de reacties blijkt dat verschillende partijen zich zorgen maken over mogelijke aantasting van het groen en de natuur die al in het gebied is ontwikkeld, zoals de bosgebieden Pampushout en Muiderbos. Het gemeentebestuur wijst er in haar reactie op, dat toen Pampushout en Muiderbos werden aangelegd, het al bekend was dat in dit gebied in de toekomst gebouwd zou worden. Het aanwezige groen biedt voordelen voor de toekomstige bewoners van Almere-Poort; zij komen immers in de nabijheid van groen en natuur te wonen. Het college streeft er naar om het bestaande niveau aan natuurwaarden minstens te handhaven en eventueel zelfs te vergroten.

Nieuw beleid
Sommige partijen geven aan, dat het voorontwerp structuurplan Almere-Poort strijdig zou zijn met beleid op provinciaal en rijksniveau. B en W van Almere is echter van mening, dat met de plannen voor Poort vooruitgelopen wordt op nieuw beleid dat in ontwikkeling is en waar vergaande overeenstemming over is, maar waar nog geen definitief besluit over is genomen. Een voorbeeld daarvan is het Omgevingsplan Flevoland. Daarnaast gaat het naar de mening van het college om verschillen in interpretatie van het bestaande beleid.

Overleg
De gemeente Almere wil, in goed overleg met de diverse partijen die hebben gereageerd, proberen de verschillen in interpretatie weg te nemen. Zoals eerder gesteld staan onder andere de in het plan genoemde stedelijke activiteiten aan de rand van het IJmeer op de agenda. Ook wordt gesproken over de uiteindelijke oppervlakte aan bos en natuur in Almere-Poort. Verder zal de ecologische verbindingszone langs de Hogering/ A6 gespreksthema zijn. Uitgangspunt van B en W is deze te handhaven.

Ontwerp structuurplan nu ter visie
Alle ingekomen reacties op het voorontwerp structuurplan Poort zijn verwerkt in een nota en van commentaar voorzien. Deze zogenaamde Reactienota vormt nu samen met het voorontwerp structuurplan het ontwerp structuurplan. Het ontwerp structuurplan ligt van 28 juni tot en met 26 juli a.s. ter visie in de informatiecentra van de gemeente en in kamer B414 van het Stadhuis. Tijdens deze periode kunnen door eenieder wederom schriftelijk reacties worden ingediend bij het college van B en W.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Almere wil overleg over natuur en bebouwing almere-poort '
Lees ook