Gemeente Almere

Persbericht 209

29 juli 1999

COLLEGE VAN B en W WIL ZORGVULDIG OMGAAN MET GROENE RUIMTE IN ALMERE

Het college van B en W wil in de komende maanden - mede in overleg met o.a. Staatsbosbeheer, de stichting Flevolandschap en de Milieuraad - een duidelijk beleid ontwikkelen voor de bestaande groene en ecologische structuur in zowel het stedelijk- als het buitengebied van Almere. Hierin worden ook de parken en stadsweiden mee-genomen. Doel hiervan is heldere functies toe te kennen aan de verschillende groen-gebieden. Ook wordt op deze manier duidelijk waar in de toekomst wel vormen van bebouwing en recreatief-agrarische activiteiten mogelijk zijn en waar dat niet kan.

Wethouder Halbesma van ruimtelijke ordening c.a. lichtte het besluit vandaag toe. Halbesma: "De druk op de groene kwaliteit van Almere neemt steeds meer toe. Steeds vaker ontvangen wij verzoeken voor bebouwing in het groen van o.a. bedrijven, initiatiefnemers van bijzondere -recreatieve of toeristische- vestigingen en ook wel voor woningbouw. Niet altijd kunnen we en willen we hier aan voldoen. Steeds duidelijker wordt dat de gemeente -in goed overleg met onder meer de 'groene' organisaties en andere betrokkenen- goed moet nadenken en besluiten nemen over wat wel en niet kan in de groene ruimten die Almere nog in overvloed heeft. We moeten uitgangspunten bepalen die we in de toekomst strict kunnen hanteren."

Vooralsnog is het college van B en W terughoudend ten aanzien van bebouwing in groen-gebieden. De in maart 1998 door de gemeenteraad vastgestelde Groenstructuurvisie bevat daarvoor geen heldere aanwijzingen maar geeft wel aan, dat het water, de natuur en het groen verder ontwikkeld en beter benut dienen te worden.

Op nationaal en regionaal niveau is het fenomeen van de ecologische zones bekend. Voor de inpassing binnen het gemeentelijk gebied zijn geen richtlijnen. In Almere zijn een zone langs de A6 en een strook ten noorden van De Vaart aangewezen als ecologische zone; in de toekomst zal ook een ecologische zone worden aangelegd tussen Almere Stad en Poort. Door de verdere stedelijke ontwikkeling kan de kwaliteit van deze zones in het gedrang te komen. Deze krijgen in de nadere uitwerking van de Almeerse groenstructuur dan ook zeker de aandacht.

De uitwerking van de visie op het groen vormt overigens een onderdeel van de ontwikkeling van een nieuw ruimtelijk structuurplan voor Almere, waaraan op dit moment wordt gewerkt. Het structuurplan zal een integrale ruimtelijk-functionele visie bevatten op de bestaande stad en de nieuw te ontwikkelen delen van Almere. De visie op de groene ruimte maakt hiervan een onderdeel uit.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Almere wil zorgvuldig omgaan met groene ruimte '
Lees ook