Gemeente Groningen

17
OKT
09.05

Persbericht

41 miljoen Euro voor participatie; iedereen doet mee in de stad 16-10-2001

Iedereen doet mee, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij! Dat is de ambitie van het College van B&W in de Nota Doe Mee® 2002, het jaarlijkse beleidsplan van de gemeente op het terrein van werk, inkomen en zorg. Met de uitvoering van de nota in 2002 door de dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) is een bedrag van 41 miljoen Euro gemoeid.

Het College wil het perspectief van participatie bieden aan ruim 9000 bijstandsgerechtigden en 11.000 andere minima via inkomensondersteuning, toeleiding naar werk en het wegnemen van belemmeringen.

Werk: sluitende aanpak
Het College plaatst werk boven inkomen, ook in 2002. Dat wil zeggen dat een bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Klanten krijgen een traject op maat aangeboden. Dat betekent een traject passend bij de mogelijkheden en wensen van klanten, vastgelegd via individuele afspraken. Sluitende aanpak is een kernwoord in de nota. Samenwerking van SOZAWE, Arbeidsvoorziening en uitvoeringsinstanties per 1 januari 2002 in het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) moet bijdragen aan deze sluitende aanpak.Met deze aanpak werkt SOZAWE aan een daling van het aantal bijstandsgerechtigden met 850 tot 8.315 eind 2002. In 2002 beoogt de dienst 2.500 bijstandsgerechtigden op traject te plaatsen en 2.800 gesubsidieerde arbeidsplaatsen te realiseren.

Zorg: Inkomensondersteuning, collectieve ziektekosten en schuldhulpverlening
Inkomensondersteuning krijgt vorm door de e 300-maatregel en de eurosnip (e 140). Ook via maatwerk in de bijzondere bijstand, door bijvoorbeeld een pc-project voor gezinnen met schoolgaande kinderen, ondersteunt de dienst gericht de minima die het nodig hebben.

Na evaluatie van de gezamenlijke regeling van SOZAWE en Géove RZG met betrekking tot de collectieve ziektekostenverzekering is besloten het pakket uit te breiden met een gedeeltelijke vergoeding van kronen en de tandheelkundige verzekering voor ouderen met een volledige prothese.
De behoefte aan schuldhulpverlening blijft groot. In 2002 krijgt schuldpreventie, voorkomen van terugval en nazorg extra aandacht.

Participatie
Om participatie in de maatschappij te realiseren, moet SOZAWE soms eerst met een klant belemmeringen opheffen. Belemmeringen door gebrek aan kinderopvang worden in beeld gebracht, ook bundelen de diensten en instanties binnen de gemeente de krachten in het kader van sociale activering en armoedebestrijding. Een startschot hiervoor is de voorjaarsconferentie Armoede in/uit Groningen. De Stadjerspas blijft een belangrijk middel tot participatie. De inkomensgrens voor de pas is verhoogd van 115% naar 130% van de bijstandsnorm. Dit maakt het voor een grotere groep mogelijk de pas voor een minimumprijs van e 5 aan te schaffen. De prijs voor de pas voor Stadjers met een hoger inkomen gaat omhoog.

Onderzoek naar belemmeringen met betrekking tot het niet weten, niet begrijpen en niet kunnen en de aanpak hiervan komt ten goede aan participatie.

Rechtmatigheid en doelmatigheid
De bijstandsuitkering moet bij de juiste personen terechtkomen en wat wederzijds tussen dienst en klant is afgesproken, komen beide partijen na. Deze criteria toetst SOZAWE om de rechtmatigheid en doelmatigheid vast te stellen van een bijstandsuitkering. Wederzijdse rechten en plichten communiceert de dienst duidelijk met de klant. Naleving van afspraken wordt gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Met het project Aardig streng is hiermee reeds een begin gemaakt. Fraudebestrijding heeft een hoge prioriteit. Het verbeteren van de informatievoorziening (onder andere door de invoering van het Inlichtingenbureau) vergemakkelijkt het signaleren van fraude. Controle vindt eerder plaats, dit voorkomt het oplopen van schulden. Zowel de klant als SOZAWE hebben baat bij de preventieve werking die uitgaat van dit handhavingsbeleid.

Verdere behandeling
Op 6 november bespreekt wethouder Tjerk Bruinsma de nota Doe Mee® 2002 met de raadscommissie Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn.

Deel: ' Ambitie B&W Groningen in Nota Doe Mee 2002 '
Lees ook