Gemeente Oosterhout


Ambitieus plan voor achthonderd woningen

College komt met ontwerp-voorstel Zwaaikom

Een "vestingstad" op het noordelijk kanaaleiland en woningen die uitkijken over het water langs het Wilhelminakanaal-oost. Dat is, in zeer grote lijnen, het ontwerp-inrichtingsvoorstel voor het gebied rond De Zwaaikom. Het Oosterhoutse college van b. en w. heeft dat ontwerp, dat ruimte biedt aan ongeveer 800 woningen, vrijgegeven voor maatschappelijke discussie.

Met De Zwaaikom heeft Oosterhout een project dat uniek is voor de gemeente en de gehele regio. Het inrichtingsvoorstel biedt creatieve oplossingen op het terrein van stedenbouw, woningbouw en milieu. Het Ministerie ziet met meer dan bijzondere belangstelling uit naar dit project.

De Oosterhoutse gemeenteraad neemt aan het eind van het jaar een besluit over het al dan niet doorgaan van het project. Dan is namelijk ook bekend of de bedrijven langs het Wilhelminakanaal willen verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. En dan ook pas is aan te geven hoeveel gemeentegeld de ontwikkeling van de Zwaaikom gaat kosten. In het meerjarenbeleidsplan 2000-2004 hebben b. en w. overigens al rekening gehouden met de mogelijke kosten van het project.

De ontwikkeling van de Zwaaikom is één van de 25 projecten die de minister van VROM heeft toegestaan in het kader van het programma Stad en Milieu. Doel van dat project was te onderzoeken of het mogelijk is in stedelijk gebied toch woningen en andere voorzieningen te realiseren, terwijl er eigenlijk aanzienlijke milieubelemmeringen zijn.

De ontwikkelingen rond de Zwaaikom komen overigens niet uit de lucht vallen. De plannen voor het uitbreidingsgebied Vrachelen houden al voorzichtig rekening met het opkalefateren van het Zwaaikomgebied. Want de Zwaaikom en omgeving vormen immers een vrij logische "kortsluiting" tussen Vrachelen (en dan vooral de tweede fase) en het centrum van Oosterhout. De Zwaaikom trekt als het ware Vrachelen tegen de stad aan. Omdat de gemeente in de Zwaaikom snel wil gaan bouwen, dient het project bovendien om de "gaten" op te vangen die vallen in de woningproductie in het uitbreidingsgebied Vrachelen.

Het Zwaaikomgebied valt in de plannen in vier delen uiteen. Op het noordelijk kanaaleiland wordt een "vestingstadje" gebouwd, terwijl op de oostelijke oever van het Wilhelminakanaal ruimte is voor een op het water geöriënteerde woonwijk. De woningen in deze wijk, waarvoor bestaande industrie zal moeten verhuizen, zullen nauw aansluiten bij de bestaande bebouwing (Koningsdijk, Pottebakkerstraat). Het gebied van de huidige gemeentewerf aan de Kanaalstraat zal efficiënter worden opgezet, waardoor ook de milieuhinder kan worden teruggedrongen. En tenslotte blijft de jachthaven (inclusief winterberging) gehandhaafd. Dat biedt natuurlijk allerlei mogelijkheden voor de versterking van het recreatieve karakter van De Zwaaikom.

Vestingstadje

Stedenbouwkundig ontwerper Bert Welmers is bij de plannen voor het kanaaleiland uitgegaan van het idee van een vestingstad. Zoals een vesting zich beschermt tegen invloeden van buitenaf, zo moet de "vesting Zwaaikom" zich weren tegen het geluid van de nabijgelegen industrie. Aan de oostzijde van het kanaaleiland komt daarom een "stadsmuur" met een hoogte van vier bouwlagen. Deze "stadsmuur", waarin woningen worden ondergebracht, vormt, samen met de dijk, een heel duidelijke rand van het plan.

Aansluitend op die "stadsmuur" wordt een "kasteel" of "citadel" gebouwd: een vierkant van woningen rondom een groene hof, direct om de voormalige vuilstort. Hiervoor wordt de vuilstort ingepakt. Het feit dat de citadel verhoogd komt te liggen, moet bijdragen aan een heel bijzondere woonsituatie.

Centraal in het gebied komt een bijzonder gebouw, dat speciaal bedoeld is voor ouderen. Het gebouw, dat wordt uitgerust met een toren, neemt in de vestingstad de plaats in die in de Middeleeuwen traditioneel voor de kerk was gereserveerd. Dat is aan het uiterlijk van het gebouw (inclusief toren) ook duidelijk te zien. Naast de "kerk" komt een "kloosterhof", een stille groene plek met een carré woningen rondom.

De straten en pleinen in de vestingstad krijgen een krijgen een traditioneel kleinschalig-stedelijke opzet, waarbij ervoor wordt gekozen iedere woning een eigen herkenbaar gezicht te geven. Het idee van de vestingstad biedt daarnaast aanleiding tot een aantal heel specifieke woonvormen: de "poort" nabij de entree, de "vuurtoren" aan het havenplein en "patriciërswoningen" langs de kanaaloever.

Oostelijke kanaaloever

Bij de ontwikkeling van woningbouw op de oostelijke kanaaloever (huidige locatie Struijk) is geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande (woon)situatie. Dat betekent onder andere dat de huidige belangrijke openbare ruimtes in het gebied (Koningsdijk, Wilhelminalaan) de structuur van het gebied bepalen. Verder worden aan de bestaande achtertuinen nieuwe achtertuinen gesitueerd, waardoor er, zowel in oud als in nieuw, een logisch en samenhangend verschil tussen privé- en openbaar terrein bestaat. De hoogte van de nieuwe woningen zullen tenslotte worden afgestemd op de bestaande bebouwing.

Op de oostelijke kanaaloever krijgt de bijzondere ligging aan het water op een aantal manieren vorm. Zo komt langs de oever, op een "statige" afstand, een appartementenwand. Woningen in vier lagen (plus een terugliggende vijfde laag) kijken uit over het water. De wand kromt zich om de centrale plek in het plan, de oversteek over het oude Wilhelminakanaal, om te eindigen in een "toren" met acht verdiepingen. De woonwijken achter deze wand krijgen een nadrukkelijke oriëntatie op het water door een as of open ruimtes in de wand.

De zone langs het water wordt een soort boulevard/flaneerzone. Een promenade en vlonders laag op het water dragen hieraan bij, evenals de toevoeging van ligplaatsen voor de pleziervaart. Aan de noordkant van het woongebied komt een tweede wand, die de wijk afschermt van het lawaai van het daarboven gelegen bedrijventerrein. In deze wand komen ruimten voor milieuvriendelijke bedrijvigheid, die kunnen aansluiten op het bedrijventerrein aan de Kanaalstraat.

Woningen

Gezien de gunstige ligging ten opzichte van het centrum en de aanwezigheid van nogal wat appartementencomplexen leent de Zwaaikom zich bij uitstek voor ouderen. Specifieke ouderenhuisvesting, gekoppeld aan zorgvoorzieningen, passen in het gebied.

De woningen zullen voor het grootste deel in de vrije sector worden gebouwd. Daarmee wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de woningmarkt, waar de vraag naar vrije-sectorwoningen blijft toenemen. Ongeveer twintig procent van de te bouwen woningen moet bereikbaar zijn voor de lagere inkomensgroepen.

Op het kanaaleiland (460 woningen) zullen vooral geschakelde woningen worden gebouwd in verschillende grootten en prijsklassen. Op de "vaste wal" is ruimte voor in totaal 350 nieuwe woningen: 180 op het huidige terrein van Struijk, 170 op het terrein van Twickel. Naast appartementen komen hier rijenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en patiowoningen. Rondom de jachthaven tenslotte zullen tien woningen gebouwd worden.

Procedure

Bewoners en maatschappelijke groeperingen hebben vanaf de start van de procedure zitting gehad in een "klankbordgroep", via welke met het gemeentebestuur overleg is gevoerd over de gang van zaken. Daarnaast was er een meer technische "begeleidingsgroep", bestaande uit vertegenwoordigers van de Inspectie Ruimtelijke Ordening, GGD, Brabantse Milieufederatie, Rijkswaterstaat en provincie, die ook op gezette tijden over het project adviseerde. De gemeente heeft bovendien de bewoners van het gebied een aantal malen, via bijeenkomsten en nieuwsbrieven - op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

De gemeente heeft de discussie over de toekomst van het Zwaaikomgebied vooral gevoerd heeft met direct betrokkenen. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente niet geïnteresseerd is in de mening van de andere Oosterhouters. Om die mening te peilen, is van maandag 27 september tot en met vrijdag 26 oktober een maquette van het project te zien in het informatiecentrum van het Oosterhoutse stadhuis. Daar liggen ook de formulieren klaar waarop iedereen een reactie op de plannen kan geven.

Oosterhout, 20 september 1999

Deel: ' Ambitieus plan voor achthonderd woningen in Oosterhout '
Lees ook