Tweede Kamer der Staten Generaal

26735000.009 amendement scheltema-de nie samenvoeging van tee bevoegd heden inzake openbare ordeverstoringen
Gemaakt: 1-3-2000 tijd: 13:36

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 1999-2000

Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID RIETKERK

Ontvangen 9 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 154a na het zevende lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:


7a. De ophouding kan in geval van acute dreiging van acute verstoring van de openbare orde als gevolg van de opheffing van de ophouding twee maal met maximaal zes uren worden verlengd.

Toelichting

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waaronder de opheffing van de ophouding van een groep een acuut risico van nieuwe of verhevigde rellen met zich meebrengt. Dit kan het geval zijn wanneer het evenement in verband waarmee de ophouding plaatsvindt nog gaande is of nog moet plaatsvinden. In een dergelijk dient de burgemeester over de mogelijkheid te beschikken de opheffing van de ophouding gedurende een beperkte tijd uit te stellen. Met dit amendement wordt beoogd een verlenging van de ophouding met twee maal maximaal zes uren mogelijk te maken.

Rietkerk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Amendement Scheltema-De Nie bevoegdheden ordeverstoringen '
Lees ook