Gemeente Amerongen

Verleende monumentenvergunning

* Burg. Jhr. H. van den Boschstraat 66 te Amerongen
Burgemeester en wethouders van Amerongen hebben op 17 juli 2001 een monumentenvergunning verleend voor het plaatsen van twee raamkozijnen op het perceel Burg. Jhr. H. van den Boschstraat 66 te Amerongen. Het object is een rijksmonument.

Als u meent dat u door het verlenen van de monumentenvergunning rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt (zie genoemde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Indien er een bezwaarschrift wordt ingediend, blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist, tenzij met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht op een desbetreffend verzoek wordt beslist de schorsing op te heffen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Amerongen verleent monumentvergunning voor raamkozijnen '
Lees ook