Gemeente Amersfoort

Gemeentebestuur geeft Nefkenslocatie vrij voor inspraak

datum: 11 maart 2003

Het college van B&W heeft vandaag besloten om de plannen voor de Nefkenslocatie vrij te geven voor inspraak. In opdracht van de gemeente is voor dit project op de hoek van de Vlasakkerweg met de Korte Bergstraat een haalbaarheidsstudie verricht. Dit resulteerde in een plan met 28 kamers voor jongeren en 20 grondgebonden woningen, waaronder 11 patiowoningen en 5 appartementen. Het plan ligt van donderdag 20 tot en met donderdag 17 april 2003 ter inzage in Stadsinformatiecentrum De Observant, Stadhuisplein 7.

Woningbouw rond een binnenterrein
Het nieuwe plan voorziet in een rij patiowoningen en een woongebouw in drie lagen met kamers voor jongeren. Deze woningen zijn gelegen aan een binnenplein, dat uitsluitend toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Stadswoningen zetten de bestaande randbebouwing aan de Korte Bergstraat voort. Deze bebouwing wordt aan de Vlasakkerweg afgesloten met een hoogteaccent in de vorm van appartementen, ter markering van de entree van het woongebied. Onder de patiowoningen komt een parkeerkelder met 64 parkeerplaatsen. Het projectgebied wordt omsloten door de bestaande bebouwing aan de Vlasakkerweg, Korte Bergstraat, Snouckaertlaan en de Utrechtseweg.

Nieuw plan na afhaken bioscoop
Eerder waren er voor het terrein uitbreidingsplannen voor de naastgelegen bioscoop Grand Theater. Nadat de inspraakperiode hiervoor was afgelopen, liet de bioscoop in november 2000 weten een uitbreiding niet meer te zien zitten. Vervolgens is er opnieuw nagedacht over een mogelijke invulling van de locatie met als resultaat het nieuwe plan. De inspraakreacties van de buurtbewoners op de eerdere uitbreidingsplannen van de bioscoop zijn als aandachtspunt meegegeven aan architect J. Crepain uit Antwerpen. Ook is de uitspraak van de toenmalige raadscommissie ECW meegegeven om op de Nefkenslokatie voor een deel jongerenhuisvesting te realiseren. Samen met de budgettaire kaders voor het project (er moet subsidie bij om tot een sluitende grondexploitatie te komen) levert dit uitgangspunt weinig marges voor grote aanpassingen.

Inspraakavond over de plannen
Op maandag 31 maart wordt over het project een avond georganiseerd in De Amershof, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort, van 20.00 tot 22.00 uur. Na de periode van terinzagelegging wordt het plan met de binnengekomen reacties ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Deel: ' Amersfoort geeft Nefkenslocatie vrij voor inspraak '
Lees ook