Gemeente Amersfoort


februari 2000

1,4 miljoen rijkssubsidie voor gemeentelijk sportbeleid

Wethouder Geluk presenteert eindversie sportnota

Sporten is gezond, het levert sociale contacten op en draagt op die manier bij aan de leefbaarheid van de stad. Met deze stelling wil de gemeente Amersfoorters stimuleren om aan sport te doen. Het staat in sportnota 'Rollen of Stilstaan' waarvan wethouder Geluk-Hennink vorige week de eindversie presenteerde. De gemeente wil het sporten in de volle breedte ondersteunen. Reden voor het Rijk om Amersfoort als één van de eerste 39 gemeenten te ondersteunen met een subsidie van 1.4 miljoen gulden.

De gemeente Amersfoort wil in de komende zes jaar veel aandacht besteden aan de stimulering van breedtesport. De subsidie besteedt de gemeente aan kennismakingscursussen (ouderen en jongeren), schoolsportactiviteiten, aan sportbuurtwerk, aan de ondersteuning van verenigingen en aan een onderzoek om gymzalen beter geschikt te maken voor sportgebruik, sportbuurtwerk en na- en buitenschoolse opvang. Als de stimulering succes heeft, zet de gemeente het beleid voort na 2006.

Meer sport in de wijken
Een wezenlijke beleidswijziging blijkt nodig voor de ongeorganiseerde sport. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle sporters in Amersfoort (ouder dan achttien jaar) niet bij een vereniging is aangesloten. Onder de niet-georganiseerde sporten zijn zwemmen, wandelen, fietsen en fitness/aerobics veruit het meest populair. Naar verwachting neemt de belangstelling hiervoor nog toe. Bij de wel- georganiseerden zijn dat tennis en voetbal. Meer aandacht komt er voor de zogenaamde routegebonden vormen van sport en recreatie. Het gaat dan om wandelen, fietsen, skeeleren en kanoen. Daarnaast komen er ook meer sport-en spelmogelijkheden in de diverse wijken. Daarbij denkt de gemeente aan trap-en speelveldjes, voetbalkooien, basketbalpleintjes en skateramps voor vooral de jonge Amersfoorters. Er komt een aparte nota accommodatiebeleid. Daarin komt een inventarisatie per sport van de aantallen deelnemers, het gemiddelde niveau van de contributie, de verstrekte subsidie, de wijze waarop voorzieningen worden gerealiseerd en gefinancierd. Bij het onderzoek worden sportaccommodaties betrokken die geheel, gedeeltelijk of hele- maal zonder subsidie worden geëxploiteerd.

Zwembaden
In de nieuwe sportnota staat het voorstel onderzoek te doen naar een mogelijke aanpassing van het Sportfondsenbad. Behalve voor het beoefenen van topsport, moet het bad vooral worden aangepast aan de huidige normen voor het recreatie-zwemmen. Het zwembad Liendert blijft open. De gemeente onderzoekt hoe het bad beter kan functioneren door er voorzieningen aan toe te voegen. Zoals bekend wordt de haalbaarheid van een Turks badhuis (Hamam) bekeken. In de nota staat verder de wenselijkheid van een zwembad in Vathorst.

Breed overleg
Voor de verschijning van de nota 'Rollen of Stilstaan' is breed overlegd met sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. De sportwereld stemt in met de nieuwe initiatieven voor sportstimulering ('breedtesport') en de ongeorganiseerde sport. Het is echter niet de bedoeling dat die initiatieven ten koste gaan van de georganiseerde (verenigings)sport.

Deel: ' Amersfoort krijgt 1,4 miljoen rijkssubsidie voor sportbeleid '
Lees ook