Gemeente Amersfoort

AMERSFOORT VRAAGT 1,3 MILJOEN EURO VOOR BETERE INTEGRATIE MAROKKAANSE JEUGD

datum: 7 mei 2002

Amersfoort wil gebruik maken van een regeling van de minister van Grotesteden- en Integratiebeleid om de integratie van de Marokkaanse jeugd te bevorderen. De gemeente wil met een preventieprogramma aan de slag en vraagt daarvoor 1,3 miljoen euro. Kern van het programma is: (1) bestaande voorzieningen beter bekend te maken bij en toegankelijker te maken voor de Marokkaanse jeugd en (2) initiatieven vanuit de Marokkaanse vrijwilligersorganisaties te stimuleren en ondersteunen.

Cijfers
Ter onderbouwing van de subsidieaanvraag zijn cijfers over de jeugdcriminaliteit vergaard en geanalyseerd. De omvang van de Amersfoortse jeugdcriminaliteit is relatief klein gelet op de grootte van de stad, zo blijkt uit politiecijfers over de periode 1999-2001. In die drie jaar is 3,5% van de Amersfoortse jongeren in de leeftijdsgroep 12 t/m 24 jaar aangehouden door de politie. Over die drie jaar gemeten gaat het in totaal om 641 jongeren. Allochtone groepen zijn oververtegenwoordigd in deze criminaliteitscijfers. Dat komt overeen met het landelijke beeld. Het gaat dan vooral om jongeren van Marokkaanse, Somalische, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond. Van de Amersfoortse jongeren met een Marokkaanse achtergrond in de genoemde leeftijdsgroep werd 13,5% aangehouden, van de Somalische jongeren 11,5 %, van de Surinaamse 9,7% en van de Antilliaanse 7,1%. Maar ook voor deze groepen geldt, dat 87 tot 93% van de jongeren niet op het verkeerde pad is geraakt. De oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren is vooral groot in de leeftijdsgroep 12 t/m 17 jaar: 16,0%; in de leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar daalt dit naar 11,6%.
Al eerder, in 2001, is onderzoek gedaan naar de harde kern van probleemjongeren en naar veelplegers. Ook daarin bleken Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd.Volgens de definitie van justitie telde de harde kern in 2001 14 Amersfoortse jongeren in de leeftijdsgroep 16 t/m 21 jaar. Ter vergelijking: de stad Utrecht telt er 240. Kijkend naar de absolute aantallen, gaat het om kleine groepen. Dat biedt volgens de gemeente de mogelijkheid om al deze jongeren ook individueel te kennen en te begeleiden naar een bestaan zonder criminaliteit.

Maatregelen
Voor de Somalische en Surinaamse jongeren staan voor de gemeente verschillende wegen open om de problematiek in beeld te krijgen en aan te pakken. De subsidieaanvraag van de gemeente is daarom vooral gericht op de Marokkaanse en ook op de Antilliaanse doelgroep. De gemeente wil een programmaraad instellen, waarin instellingen, Marokkaanse organisaties en sleutelfiguren uit de Marokkaanse gemeenschap samenwerken. De raad krijgt tot taak een beter gebruik te laten maken van bestaande voorzieningen en om nieuwe initiatieven vanuit de Marokkaanse vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Ook zal de raad nieuwe projecten moeten starten, zoals uitbreiding van de mogelijkheden voor opvang na schooltijd, huiswerkbegeleiding en dergelijke.
Tot slot wil de gemeente investeren in een activiteitencentrum voor de Marokkaanse jeugd. Gezelligheid, sport en recreatie moeten daar samengaan met hulpverlening, opleiding en voorbereiding op werk. De plannen van de gemeente kunnen rekenen op veel draagvlak in de Marokkaanse gemeenschap rekenen, wat volgens de gemeente een voorwaarde is voor succes.

Deel: ' Amersfoort vraagt 1,3 miljoen euro voor betere integratie marokkaans.. '
Lees ook