gemeente amersfoort
persbericht gemeenteraad amersfoort - 29 januari 2013

informateur: meerderheidscoalitie vvd, pvda, d66 en groenlinks

informateur jan van bergen heeft advies uitgebracht aan de gemeenteraad over de vorming van een nieuw college in amersfoort. de fracties van vvd, pvda, d66 en groenlinks, de vier grootste partijen in de raad, hebben na intensieve gesprekken de intentie uitgesproken om samen een coalitie te vormen. deze vier partijen hebben samen een meerderheid van 23 van de 39 zetels in de gemeenteraad. met deze beoogde coalitie wordt invulling gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad van 8 januari 2013 om te komen tot de vorming van een meerderheidscoalitie, waarvan de pvda in beginsel deel uitmaakt.

informateur jan van bergen: "Ik ben buitengewoon verheugd dat de vier grootste fracties samen een coalitie willen vormen. Het informatieproces heeft enkele weken geduurd, maar die waren nodig om het onderlinge vertrouwen tot stand te brengen en verder te versterken. Ik heb er groot vertrouwen in dat de fracties in de formatiefase tot overeenstemming komen op grote dossiers die de stad al een tijd lang bezig houden."

Van Bergen is op 11 januari begonnen met zijn werkzaamheden. Burgemeester Lucas Bolsius had hem namens de gemeenteraad gevraagd deze taak op zich te nemen, op voordracht van de PvdA-fractie en met instemming van de overige raadsfracties. De analyse die informateur Geert Jansen op 21 december heeft uitgebracht was het vertrekpunt voor de gesprekken.

Hoofdlijnen coalitieafspraken
De beoogde coalitiepartijen hebben de bereidheid uitgesproken om een aantal concrete afspraken te maken over onderwerpen die in Amersfoort al enige tijd spelen en die om een (nieuw) besluit vragen, inclusief financiële dekking. Dat laatste omdat de stad te maken krijgt met een nieuwe bezuinigingsopgave. Tegen deze achtergrond wordt er tevens voor gekozen enkele projecten te versoberen dan wel niet uit te voeren op dit moment. De informateur benoemt in zijn advies een aantal onderwerpen, waaronder de wijken, sociale maatregelen, duurzaamheid, de Westelijke ontsluiting, de Elisabeth-locatie en het stadhuis. De vier partijen hebben aangegeven afspraken te willen maken op deze onderwerpen, die dan in onderlinge samenhang nader worden uitgewerkt.

Invulling wethouders
Gelet op de taakbelasting van het college en het aantal zware dossiers, wil de beoogde coalitie vasthouden aan een collegebezetting van 5 fte te verdelen over 6 wethouders, waarbij Groen Links en D66 elk een full-time wethouder leveren en de VVD en de PvdA elk 1,5 fte wethouder.

Vervolg vorming college
De informateur adviseert de vier partijen om te starten met de formatiefase. Daarin kunnen ze de samenwerking verder vorm en inhoud geven.

Deel: ' Amersfoort zoekt meerderheidscoalitie VVD, PvdA, D66 en GroenLinks '


Lees ook