Amfetamine steeds populairder in Europa

In december jongstleden verscheen het 1998 Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Het Focal Point van het Trimbos-instituut stelde hiervoor in opdracht van het ministerie van VWS het Nederlandse rapport op. Het EMCDDA in Lissabon verzamelt op grond van een in 1993 gesloten verdrag de informatie van de vijftien lidstaten van de EU.

In de 120 pagina's tellende uitgave worden geen schokkende of onverwachte bevindingen gerapporteerd. In Europa neemt het gebruik van amfetamine nog steeds toe en het EMCDDA verwacht dat het gebruik van dit middel in de nabije toekomst de xtc-pil voorbij streeft. Het gebruik van xtc lijkt zich te stabiliseren. Het cocaïne- en heroïnegebruik blijft stabiel en beperkt zich tot een kleine groep. Maar er zijn aanwijzingen dat een nieuwe generatie heroïnerokers ontstaat. Het aantal hepatitis C infecties lijkt sterk toe te nemen en wordt thans geschat op 500.000. Het aantal nieuwe gevallen van AIDS onder spuiters daalt daarentegen sterk. Behalve in Finland en Ierland is het aantal drugs-doden in Europese landen stabiel of neemt het af. In vergelijking met andere landen neemt Nederland op een aantal punten nog steeds een gunstige positie in, waarbij met name de huidige ontwikkelingen ten aanzien van preventie en onderzoek in het oog springen. Voor het eerst is nu ook de situatie in dertien Centraal- en Oost Europese landen in kaart gebracht, in het kader van het toetredingstraject tot de Europese Unie. De politieke omwenteling in het begin van de jaren negentig heeft tot een enorme toename van handel en gebruik geleid, waarbij de overheden door gebrek aan ervaring en middelen nog niet in staat zijn gebleken het hoofd te bieden aan de vergaande sociale en economische gevolgen. De tekst van het Annual Report en een samenvatting zijn te vinden op internet: https://www.emcdda.org. U kunt een exemplaar aanvragen bij mevrouw Gjilke van Drooge, secretariaat Focal Point, telefoonnummer (030) 297 11 86.

Frits Knaack (030) 297 11 00

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Amfetamine steeds populairder in Europa '
Lees ook