Provincie Friesland

Ammoniakuitstoot daalt gestaag in Zuid-Oost Frysland

De ammoniakuitstoot daalt sinds 1996 met 8% per jaar in Zuid-Oost Fryslân. Deze daling is des te opmerkelijker aangezien de veestapel in dit gebied in tegenstelling tot de trend in Nederland nauwelijks is gedaald in deze periode. "Dit jout mar wer ris oan dat de Frykse boeren goed op wei binne. En dat buorkjen en natuerbehear mei-inoar yn 't lyk te bringen binne. Wichtich is dat wy mei de belutsen partijen mei it belied op de keazen wei trochgean bliuwe", aldus gedeputeerde Bertus Mulder.

Uit het onderzoek van TNO, dat in opdracht van de stuurgroep ROM Zuid-Oost Friesland is uitgevoerd, blijkt dat in 1996 gemiddeld de ammoniakconcentratie in de lucht lag op 9,6 microgram per kubieke meter (mg/m³). In 2001 is dit al gedaald naar 5,6 mg/m³. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze ingezette dalende trend voldoende is om de Europese norm voor 2010 te halen. Dit jaar zal voor de derde keer onderzoek gedaan worden naar de ammoniakuitstoot in Zuid-Oost Fryslân. Dit extra onderzoek is ook nodig, omdat TNO nog de nodige slagen om de arm houdt voor wat betreft de exacte daling van de ammoniakuitstoot en over meer jaren meetgegevens wil hebben.

Soortgelijke onderzoeken worden met name ook in Gelderland en Brabant verricht om zo een beeld van de ontwikkeling van de ammoniakuitstoot in heel Nederland te krijgen.
Vanuit project ROM Zuid-Oost Friesland, waarin de overheid, provincie, gemeenten, waterschappen, natuur- en landbouworganisaties samenwerken, wordt al jaren actief gezocht naar oplossingen voor de ammoniakproblematiek. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen veehouderij en de waardevolle natuur in deze regio. Het nieuwe ammoniakbeleid dat dit jaar door de overheid is vastgesteld, stoelt in belangrijke mate op de uitgangspunten die de afgelopen jaren in het project ROM Zuid-Oost Friesland zijn ontwikkeld.

Een zo'n uitgangspunt, dat vorig jaar ook is onderzocht, is het beperken van de uitbreiding van veehouderijbedrijven binnen een zone van 250 meter rond kwetsbare natuur. Hierdoor wordt de neerslag van ammoniak in de natuur belangrijke mate beperkt, zonder dat daardoor grote aantallen veehouderijbedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.

27 juni 2002

Laatste wijziging: 27-06-2002 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Ammoniakuitstoot daalt gestaag in Zuid-Oost Frysland '
Lees ook