Amnesty International

Persbericht Amsterdam, 25-07-2001

.
Zolang racisme bestaat is rechtvaardigheid onmogelijk - Amnesty International brengt rapport uit over racisme

Negers verdienen het om eerst te worden geslagen en dan pas naar hun naam te worden gevraagd.
Instructie van een Oostenrijkse politie-officier op een politietraining, 1999.

Racisme gaat lijnrecht in tegen het idee dat mensenrechten gelijkelijk voor iedereen gelden. Overheden zouden een centrale rol moeten spelen in de bestrijding van racisme, maar in de praktijk wordt racisme vaak weerspiegeld in het rechtssysteem - aldus Amnesty International in het vandaag verschenen rapport Racism and the Administration of Justice.

Het rapport van Amnesty International is een bijdrage aan de Wereldconferentie van de Verenigde Naties tegen racisme, rassendiscriminatie, xenofobie en intolerantie, die van 31 augustus tot 7 september zal plaatsvinden in Durban, Zuid-Afrika. Het rapport beschrijft het verband tussen racisme in het rechtssysteem en ernstige mensenrechtenschendingen.

De voorbereidingen van de conferentie worden overheerst door onenigheid over de vraag hoe om te gaan met de erfenis van kolonialisme en slavernij. Er lijkt onvoldoende aandacht te zijn voor het tegengaan van hedendaagse vormen van racisme. Erkenning van misstanden uit het verleden is noodzakelijk om de wereld in de toekomst vrij te maken van racisme. Voor het slagen van de conferentie is het essentieel om zich niet alleen met het verleden bezig te houden, maar effectieve stappen te zetten tot uitbanning van hedendaags racisme, aldus Amnesty International.

Racisme kan tot grootschalige tragedies leiden, zoals in 1994 toen meer dan een miljoen mensen in Rwanda vanwege hun etnische achtergrond werden afgeslacht. Minder belicht is dat racisme op grond van huidskleur, etniciteit, kaste of nationaliteit over de hele wereld dagelijks tot ernstige mensenrechtenschendingen aanleiding geeft.

In veel Europese landen laat de politie zich bij haar optreden in de praktijk vaak leiden door racistische vooroordelen tegen buitenlanders. Leden van etnische minderheden, waaronder arbeidsmigranten en asielzoekers, lopen een verhoogd risico om door de politie te worden opgepakt op verdenking van criminele activiteiten. In Frankrijk schiet de politie vaker op buitenlandse jongeren dan op blanke jongeren. In Duitsland worden buitenlandse gevangenen in hechtenis vaker mishandeld dan Duitse gevangenen. In Oostenrijk zijn vele gevallen gedocumenteerd van mishandeling en marteling van buitenlandse gevangenen.

Racistische opvattingen worden vaak weerspiegeld in het rechtssysteem, ook als de wetgeving als zodanig niet racistisch is. Racisme in individuele zaken is vaak moeilijk aan te tonen. In de meeste landen wordt racisme in het rechtssysteem zichtbaar door patronen van arrestatie, vervolging en veroordeling te analyseren in het licht van de etnische afkomst van de beschuldigde, het slachtoffer of rechtshandhavers.

Onderzoek heeft uitgewezen dat in Groot Britannië voor dezelfde delicten aan niet-blanken hogere straffen worden uitgedeeld dan aan blanken.

In de Verenigde Staten is de etnische achtergrond, met name van het slachtoffer, de belangrijkste factor is bij terdoodveroordelingen. Blanken en zwarten zijn ongeveer even vaak slachtoffer van moord, maar meer dan 80 procent van de mensen die sinds 1977 zijn geëxecuteerd waren veroordeeld wegens moord op een blanke.

De politie en rechterlijke macht zijn betrokken bij de verborgen apartheid in India.
In India leven 160 miljoen Dalits (onaanraakbaren). Hoewel de Indiase wet discriminatie op basis van kaste verbiedt zijn Dalits veel vaker dan anderen het slachtoffer van mensenrechtenschendingen, waaronder marteling en mishandeling. In de meeste gevallen wordt geen onderzoek ingesteld en blijven de daders onbestraft.

Over de hele wereld is een verband tussen racisme en overheidsgeweld zichtbaar. Etnische minderheden worden in veel landen lastig gevallen, mishandeld en gemarteld door de politie. Vervolgens krijgen ze te maken met oneerlijke processen, discriminerende bestraffing en harde straffen waaronder de doodstraf, aldus Amnesty International.

In het rapport doet Amnesty International doet verschillende aanbevelingen aan regeringen om racisme te voorkomen en bestrijden:


- Nationale wetgeving moet alle vormen van discriminatie verbieden.
- Klachten over racistisch en discriminerend gedrag van overheidsfunctionarissen dienen serieus in behandeling te worden genomen.

- Overheden moeten garanties bieden dat politie-optreden in de praktijk niet discriminerend is, bijvoorbeeld door het geven van trainingen.

Het rapport Racism and the administration of justice maakt onderdeel uit van de internationale campagne tegen martelen, Help martelen voorkomen. Genezen doet t nooit meer, die Amnesty International in oktober 2000 startte. Met de campagne richt Amnesty zich op preventie, bestrijding van straffeloosheid en uitbanning van discriminatie als oorzaken van martelen.

Amnesty International afdeling Nederland

Deel: ' Amnesty International wijst op racisme in rechtssystemen '
Lees ook