Gemeente Amstelveen

Persbericht

Datum: 23 augustus 2001

Amstelveen stemt in met aanbevelingen Inspectie Volkshuisvesting

De gemeente Amstelveen onderschrijft in grote lijnen de conclusies van het onderzoek van de Inspectie Volkshuisvesting dat begin 2001 werd gedaan. Het onderzoek had tot doel het functioneren van het bouw- en woningtoezicht van de gemeente onder de loep te nemen. Het onderzoek richtte zich op zes speerpunten. De gemeente scoorde op vier punten een voldoende en op twee punten een onvoldoende. Verbetering op het belangrijkste punt, het gemeentelijk handhavingsbeleid, is al voor de uitkomst van het onderzoek in gang gezet. Het gros van de aanbevelingen van de Inspectie wordt overgenomen of als extra stimulans gebruikt voor de reeds in gang gezette trajecten. Eén aanbeveling is afgewezen. Amstelveen heeft haar reactie op de aanbevelingen aan de Inspectie laten weten. De gemeenteraad buigt zich over de kwestie als de Inspectie Volkshuisvesting hier een antwoord op heeft gegeven.

Amstelveen maakte begin 2001 deel uit van vijftig a-select gekozen gemeenten waar de Inspectie Volkshuisvesting een onderzoek uitvoerde naar het functioneren van bouw- en woningtoezicht binnen gemeenten. Ondanks het feit dat Amstelveen volgens het onderzoek te typeren is als een ´redelijk functionerende organisatie`, is de uitkomst van het onderzoek dat de gemeente op twee speerpunten tekort schiet. Dit zijn de onderdelen gemeentelijk handhavingsbeleid en de toetsing van Bouwbesluit.
Op de speerpunten functiescheiding en mandatering, bodemonderzoeken, toetsing asbest en controle tijdens de bouw scoorde de gemeente een voldoende.

Gemeentelijk handhavingsbeleid
Met betrekking tot het gemeentelijk handhavingsbeleid heeft de gemeente in 1995 een concern-breed beleidskader opgesteld. Het vertalen van dit beleidskader in een concreet plan van aanpak liet op zich wachten. Inmiddels is hier een start mee gemaakt en de verwachting is dat dit plan medio 2002 wordt afgerond. Het plan zal concrete doelstellingen en een daarvan afgeleid actieprogramma bevatten. De aanbeveling van de Inspectie om te komen tot een uitgewerkte en door de raad vastgestelde handhavingsnota, is een bevestiging dat de gemeente in dit traject op de goede weg is.

Toetsing Bouwbesluit
In de huidige situatie is het toezicht op Bouwbesluit sterk afhankelijk van de keuzes die individuele medewerkers maken. Er bestaat geen uniform systeem van werken, wat inefficiency in de hand werkt. Wat ontbreekt zijn duidelijke kaders waarbinnen de medewerkers via een vast stramien werken. Om dit te verhelpen en te stroomlijnen adviseert de Inspectie om een checklist op te stellen waardoor genoemde aspecten eenvoudig te controleren zijn. Dit advies wordt overgenomen.

Afgewezen aanbeveling
Het advies met betrekking tot het voeren van een volledige bouwregistratie wordt terzijde geschoven. Het kost relatief veel tijd om deze gegevens compleet te krijgen. Deze factor in beschouwing genomen en daarbij opgeteld dat het register sinds de invoering nog nooit is geraadpleegd door belanghebbenden, zijn voor de gemeente voldoende argumenten om de aanbeveling van de Inspectie niet over te nemen.

Deel: ' Amstelveen stemt in met Inspectie Volkshuisvesting '
Lees ook