Ingezonden persbericht


Gemeente Amsterdam - Amsterdam biedt nazorg aan criminele jeugd

14/04/2004 - Op woensdag 14 april hebben de wethouder Jeugd, Ahmed Aboutaleb, en de voorzitter van de Raad van Bestuur van SaC-Amstelstad Jeugdzorg, Theo Binnendijk, een convenant ondertekend in het kader van de Nazorg Harde Kern Jeugd Amsterdam. Deze nazorg zal jaarlijks worden aangeboden aan 30 Amsterdamse jongeren die terugkeren uit de resocialisatieprojecten Den Engh of de Glen Mills School. Het gaat alleen om jongeren die geen justitile maatregel (civiel of strafrechtelijk) meer hebben op het moment dat ze Den Engh of Glen Mills verlaten.

Begeleiding tijdens detentie
De gemeente heeft samen met haar partners de dienst Maatwerk Amsterdam, Jeugdreclassering, Reclassering, Dienst Wonen, HVO/Querido en SaC-Amstelstad een plan van aanpak voor de nazorg opgesteld. Het plan bestaat uit een traject waarin de jongeren negen maanden worden begeleid door mensen van de nieuw opgerichte nazorgunit bij SaC-Amstelstad. De begeleiding start als de jongere nog in detentie zit. De nazorgcordinator bekijkt samen met de jongere wat er geregeld moet worden voordat de jongere vrij komt.

Begeleiding na detentie: huisvesting, onderwijs en werk Als blijkt dat de jongere geen woonplek heeft om naar terug te keren (naar schatting vijf jongeren per jaar), dan wordt er eenvoudige woonruimte beschikbaar gesteld (zelfstandig of in een woongroep). De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met HVO/Querido. Ook moeten de jongeren onderwijs volgen of worden ze aan het werk gezet bij een van de projecten van Maatwerk. Zij worden hierin strikt begeleid en ook bij het vinden van regulier werk. De jeugd wordt vanuit Maatwerk gedetacheerd bij een gewone werkgever, waar ze na maximaal n jaar in dienst worden genomen. Bij het verlaten van de instellingen zijn de schulden van de ex-gedetineerden in principe gesaneerd. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt dit alsnog door de gemeente geregeld.

Dit traject van nazorg zal gedurende twee jaar worden uitgevoerd. Daarna wordt het traject gevalueerd en wordt beoordeeld of het plan succesvol is geweest. De begeleiding van n jongere door SaC-Amstelstad kost 6.133,-. Dit wordt volledig gefinancierd vanuit de gelden voor de Aanpak Harde Kern Jeugd.

Verantwoordelijk wethouder Aboutaleb: "Deze nazorg moet er toe leiden dat de jongeren na hun straf te hebben uitgezeten, niet meer terugvallen in hun oude gedrag. Doordat ze hun vrije tijd nuttig besteden, werk hebben of naar school gaan, geen schulden meer hebben om een (veilige) woonplek hebben, kan dit worden bereikt."

-----------------
Persberichten van de gemeente Amsterdam zijn ook te vinden onder: http://www.amsterdam.nl/persberichten

Meer informatie over de aanpak harde kern jeugd is te vinden op www.eenveiligamsterdam.nl, onder http://www.eenveiligamsterdam.nl/thema/subthema.php?dtid=0&ttid=3&stid=24&cat=intro


Deel: ' Amsterdam biedt nazorg aan criminele jeugd '
Lees ook