Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Amsterdam kent werkaanvaardingspremies toe

Amsterdam kent werkaanvaardingspremies toe

Het college van B&W heeft ingestemd met het preadvies op de nota 'Uitstroompremies voor Amsterdamse bijstandsgerechtigden' van het raadslid G. Frankfurther en het duo-raadslid U. Kock (D66) en met de raadsvoordracht 'Voorstel tot wijziging van de Premie- en vrijlatingsverordening'. Voorgesteld wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2001 twee premies voor uitstroom uit de bijstand of een Wiw-uitkering in te stellen, die bedoeld zijn om de armoedeval die na verloop van tijd na werkaanvaarding kan optreden, tegen te gaan. Om tot uitvoering over te kunnen gaan, is wijziging van de Premie- en vrijlatingsverordening vereist.

Vanaf 1 januari 2001 is een landelijke regeling van kracht voor bijstandsgerechtigden en Wiw-werknemers die niet-gesubsidieerd werk aanvaarden. Deze landelijke uitstroompremie bedraagt vier maal 1.000 gulden ( 453,78) onbelast en wordt telkens uitbetaald nadat betrokkene een half jaar heeft gewerkt zonder een beroep te hebben gedaan op een bijstandsuitkering of gesubsidieerd werk. De regeling geldt alleen voor personen die langer dan een jaar een bijstandsuitkering of salaris uit een gesubsidieerde baan ontvingen. Op deze wijze wil de landelijke overheid de doorstroom van gesubsidieerde naar niet-gesubsidieerde banen bevorderen.

Het college wil daarnaast een speciale Amsterdamse regeling instellen voor mensen die langer dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen en gesubsidieerd werk gaan verrichten. Zij ontvangen een belaste premie van 1.000 gulden ( 453,78) ineens, wanneer zij een half jaar hebben gewerkt zonder een beroep te doen op de algemene bijstand. Amsterdam wil op deze manier mensen die langer dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen, stimuleren om voor hen passend werk te accepteren en te behouden. Bij doorstroom naar niet-gesubsidieerd werk komt de betrokkene alsnog voor de landelijke premie in aanmerking.

De kosten van de invoering van de landelijke regeling zijn begroot op 2,2 miljoen gulden ( 1 miljoen) incidenteel voor 2001 en vanaf 2002 maximaal 10,9 miljoen gulden (bijna 5 miljoen) per jaar structureel. De Amsterdamse regeling kost circa 1,6 miljoen gulden ( 0,73 miljoen) incidenteel voor 2001 en vanaf 2002 maximaal 3,2 miljoen gulden (bijna
1,5 miljoen) structureel. Voor de uitvoering wordt een bedrag van 200.000 gulden ( 90.756) structureel toegevoegd aan de post Uitvoeringskosten werkgelegenheid Sociale Dienst Amsterdam.

Voor de uitvoering van de uitstroompremies wordt bij de Sociale Dienst Amsterdam (SDA) een centraal punt ingericht. De communicatie naar belanghebbenden vindt plaats door de SDA in samenwerking met NV Werk en Maatwerk. Op 18 oktober buigt de raadscommissie zich over de voorstellen, de gemeenteraad op 31 oktober.

Marga Kuperus

^


-

© gemeente Amsterdam - 4-10-2001

Deel: ' Amsterdam kent werkaanvaardingspremies toe '
Lees ook