Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
College komt met acties voor meer studenten- en jongerenhuisvesting

College komt met acties voor meer studenten- en jongerenhuisvesting

Het college van B&W heeft ingestemd met de raadsnotitie Studentenhuisvesting, waarin de volgende acties worden voorgesteld:
* Er gaat overleg plaatsvinden met de corporaties over:
+ hun taakvervulling bij het huisvesten van jongeren;
+ tijdelijke verhuur van woningen in de herstructurering;
+ tijdelijke huurcontracten bij studenteneenheden;
+ een bijdrage aan een coördinatiepunt voor de verhuur van tijdelijk vrijkomende woonruimte;

+ acties om 'IV-woningen' (zolderkamers binnen de ring van Amsterdam) en souterrains geschikt te maken voor bewoning door jongeren.

* Het stimuleren van kamergewijze verhuur, waardoor het woonaanbod voor studenten wordt vergroot.

* Tijdelijke maatregelen op korte termijn. Zo wordt voorgesteld om de zusterflat van het Andreasziekenhuis geschikt te maken voor studentenhuisvesting. Hiervoor heeft de wethouder Volkshuisvesting inmiddels 800.000 gulden ( 363.024) beschikbaar gesteld.
* Structurele vergroting van het aanbod. Dit gebeurt onder meer door binnen de 30% sociale sector op de Zuidas flexibele studenteneenheden te realiseren en studenteneenheden in en bij de Bijlmerbajes te realiseren.

* Het instellen van een projectorganisatie om acties uit te werken.
* Aan de staatssecretaris wordt een brief gestuurd waarin wordt bepleit dat mensen met een uitkering en huursubsidie geen korting krijgen als zij een kamer verhuren (en daarmee maximaal 500 gulden ( 226,89) ontvangen)

* In de overleggen met het ROA wordt het onderwerp Studentenhuisvesting onder de aandacht gebracht.

De notitie is geschreven naar aanleiding van het ASVA-onderzoeksrapport 'Document Studentenhuisvesting 2001' en de notitie 'Meer ruimte voor studentenhuisvesting in Amsterdam' van het PvdA-raadslid E.J. de Vries. De huisvestingssituatie van jongeren blijkt zo verslechterd te zijn dat een nieuwe aanpak gerechtvaardigd is. De gemeente speelt echter op het gebied van studenten- en jongerenhuisvesting een beperkte rol en is hierbij afhankelijk van andere partijen. De staatssecretaris heeft nadrukkelijk gewezen op de taak van de corporaties op dit gebied. In het kader van de begrotingsvoorbereiding 2002 heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om voor studenten- en jongerenhuisvesting en ook voor het versnellen van de gestagneerde woningproductie een totaalbedrag van 25 miljoen gulden ( 11,34 miljoen) te reserveren.

Behandeling in de raadscommissie is op 7 november en in de gemeenteraad op 28 november.

Paul van Yperen

^


-

© gemeente Amsterdam - 4-10-2001

Deel: ' Amsterdam komt met plan voor meer studentenkamers '
Lees ook