Gemeente Amsterdam

Amsterdam maakt werk van aanpak personeelstekort in het onderwijs Pb-035
27 maart 2003 - Mirjam Otten/Herbert Raat

Vandaag (donderdag 27 maart) ondertekenen alle betrokkenen bij het Amsterdamse onderwijs in aanwezigheid van de minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven, het Convenant Personeelstekorten in het Amsterdamse Onderwijs. Dit convenant voor een regionale aanpak van het personeelstekort is een primeur voor Nederland. Doelstelling is om het personeelstekort in het onderwijs in 2006 te hebben opgelost. Bij het begin van het schooljaar waren er 252 onvervulde vacatures. De komende jaren zal mede door de vergrijzing de vraag naar leerkrachten verder stijgen.

Daarom heeft het college van B&W besloten om elk jaar opnieuw 2 miljoen euro beschikbaar te stellen om het werk in de collectieve sector aantrekkelijker te maken. Eind 2002 heeft de gemeente Amsterdam het initiatief genomen om met vertegenwoordigers van scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, lerarenopleidingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, het Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam, stadsdelen en de gemeente zelf om alle maatregelen die bijdragen aan een oplossing van het probleem in kaart te brengen. Het belangrijkste resultaat was dat partijen het eigen belang ondergeschikt maakten aan het algemeen belang. Dus niet een houding van: kom niet aan mijn werk, maar een open houding voor oplossingen.

Het resultaat van de bijeenkomst is het eerste regionale convenant in Nederland. Alle partijen tekenen niet alleen voor hun eigen maatregelen, maar ook voor het geheel van de doelstellingen van het convenant.

Concrete doelen zijn onder andere:

* Instroombevordering: schoolbesturen zullen gezamenlijk zij-instromers (mensen die nu nog niet in het onderwijs werken) benaderen en opleiden. Voor het basisonderwijs wordt gedacht aan 600 zij-instromers tot 2006.

* Personeelsbeleid: het aanpakken van ziekteverzuim en het inzetten van anderen bij kort-tijdelijke vervanging.
* Functiedifferentiatie: hierdoor wordt de druk op leerkrachten verminderd door de ondersteuning beter te organiseren.
* Verbeteren concurrentiepositie: extra huur- en koopwoningen en parkeerfaciliteiten.

Voor een efficiënte realisatie van de gemaakte plannen wordt een platform opgericht dat de onderlinge samenwerking stimuleert en - waar nodig - knelpunten blootlegt. Uitgangspunt is, ondanks de aanwezigheid van het platform, dat partijen zelf verantwoordelijk blijven voor hun aandeel in de afspraken.

Wethouder Rob Oudkerk is zeer tevreden over de inzet van alle betrokkenen. "Amsterdam neemt met deze belangrijke stap haar verantwoordelijkheid in de oplossing van het personeelsprobleem in het onderwijs. Ik doe een dringend beroep op de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen om ook in moeilijke tijden te blijven investeren in het onderwijs en het personeel", aldus de wethouder.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Amsterdam maakt werk van aanpak personeelstekort in het onderwijs '
Lees ook