Gemeente Alkmaar


Alkmaar, 3 september 2001

Gemeenten laten huisvuil analyseren

Regelmatige steekproeven in het huisvuil van enige honderden huishoudens zullen deze maand duidelijk maken hoe goed in Alkmaar en enkele omliggende gemeenten aan afvalscheiding wordt gedaan. Het onderzoek moet aanknopingspunten bieden voor verbeteringen van het beleid rond het gescheiden inzamelen van afval. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Limmen en Schermer hebben gezamenlijk opdracht voor de analyse gegeven aan het bureau Milieu & Werk uit Tilburg, dat hierin is gespecialiseerd. De deelnemende gemeenten willen van dit bureau weten welk soort en hoeveel afval het betreft.

Het is een bekend gegeven dat tussen het huisvuil nog een hoeveelheid afval zit (papier, glas, textiel, gft, e.d.) dat beter gescheiden had kunnen worden. Hoeveel groente-fruit-en-tuinafval, papier, glas, textiel etc. zich nog bevindt in het huisvuil kan met zogenaamde sorteeranalyses worden achterhaald. Voor dit onderzoek zal in ieder geval de komende drie jaar en drie keer verspreid over een jaar steekproefmonsters worden gehouden bij minimaal 40 huishoudens per (gedeelte van een) gemeente. Dit is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Het onderzoek geeft duidelijkheid over het milieugedrag van vier categorieën inwoners: bewoners van laagbouw, gestapelde bouw, flats en binnenstad. Het onderzoek geeft geen inzicht in het milieugedrag van individuele huishoudens. Door deze onderzoeksmethode is de privacy van de onderzochte huishoudens zoveel mogelijk gewaarborgd. De resultaten van de steekproeven worden gepubliceerd.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan de gemeente bepalen welk beleid nodig is om nog meer afval gescheiden in te zamelen. Dit is van belang voor het milieu, maar beter gescheiden afval kan ook een gunstige invloed hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing die elk huishouden moet betalen. Hoe `zuiverder' het restafval, des te lager zijn de kosten die met verwerking zijn gemoeid.

Deel: ' Analyse huisvuil van Alkmaar en enkele omliggende gemeenten '
Lees ook