Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


2 maart 2000

Plaatsafhankelijke milieu-effectbeoordeling verbetert levenscyclus analyse

Levenscyclus analyse (LCA) is een methode om de milieuprestatie van een product te beoordelen. Ir. José Potting heeft aangetoond dat deze methode op eenvoudige wijze aanzienlijk kan worden verbeterd door rekening te houden met de locatie waar een emissie plaatsvindt. Zij promoveert op 8 maart 2000 bij de faculteit Scheikunde van de Universiteit Utrecht.

Een LCA is een hulpmiddel om te bepalen in welke mate een product het milieu belast. Deze methode neemt de gehele levenscyclus van het product in beschouwing: van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen (waaronder energie) en materialen, via de fabricage, de distributie en het gebruik van het product tot en met de verwerking van het uiteindelijke afval. In al deze stadia worden het verbruik van hulpbronnen en de emissies naar lucht, water en bodem vastgesteld. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van het mogelijke effect van deze verschillende factoren op het milieu.

Voor LCA's zijn algemene richtlijnen en een aantal ISO-normen vastgesteld, maar de methodologie moet nog verder worden ontwikkeld. Een van de belangrijkste problemen is de slechte overeenstemming tussen het daadwerkelijke milieu-effect en het effect dat is berekend in de milieubeoordelingsfase van de LCA. Dit bedreigt de geloofwaardigheid van de LCA-methode in ernstige mate. Onbetrouwbare resultaten kunnen ertoe leiden dat de verkeerde producten van de markt worden gehaald of verbeteringen worden aangebracht in de verkeerde processen binnen de levenscyclus van een product.

José Potting heeft onderzocht hoe de milieubeoordelingsfase kan worden verbeterd. In deze fase wordt beoordeeld welke bijdrage de verschillende emissies (bijvoorbeeld zwaveldioxide, stikstof) leveren aan milieu-effecten (bijvoorbeeld verzuring, vermesting). Op dit moment worden hiervoor indicatoren gebruikt, gebaseerd op de intrinsieke eigenschappen van stoffen (bijvoorbeeld het zogenoemde 'no-effect-level' van een giftige stof). Deze houden geen rekening met de manier waarop een emissie zich in het milieu verspreidt en tot effect leidt. Om betrouwbare resultaten te verkrijgen, zouden deze variabelen meegenomen moeten worden in het model.

De locatie-afhankelijkheid van variabelen is daarbij van groot belang. Dit houdt onder meer in dat de locatie waar een emissie plaatsvindt, het gebied bepaalt waar deze emissie tot toename van concentraties leidt. Deze toename moet vervolgens worden gerelateerd aan de hoeveelheid van de betreffende stof die al in het gebied aanwezig is (de achtergrond-concentratie). Potting heeft haar onderzoek gericht op de mogelijkheden en beperkingen van deze ruimtelijke differentiatie in LCA-modellen. De categorieën die zij nader heeft onderzocht zijn verzuring en de blootstelling van mensen aan giftige stoffen.

Potting concludeert dat het met een relatief eenvoudige benadering mogelijk is om in de milieubeoordelingsfase rekening te houden met ruimtelijke differentiatie en zo de LCA-methode betrouwbaarder te maken. De reden dat ruimtelijke variaties tot nu toe niet worden betrokken in LCA's, is de verwachting dat dit veel meer plaatsafhankelijke gegevens zou vragen voor ieder proces in de levenscyclus. Het blijkt echter dat ruimtelijke differentiatie mogelijk is zonder grote hoeveelheden extra data te hoeven verzamelen. Potting toont aan dat de precieze locatie van een emissiebron niet bekend hoeft te zijn, als gevolg van het grote invloedsgebied van emissies. Daarom voldoet een plaatsafhankelijke beoordeling in plaats van een plaatsspecifieke: het is voldoende om te weten in welke regio een emissie plaatsvindt. Deze gegevens worden meestal al in LCA's meegenomen, omdat deze nodig zijn om de invloed van distributie te berekenen.

Woensdag 8 maart 2000, 14.30 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promotie: 'Spatial differentiation in life cycle impact assessment. A framework and sitedependent factors to asses acidification and human exposure'
Mw.ir. J.M.B. Potting, faculteit Scheikunde

Voorlichter Jos de Kooker

(030) 253 3793

Laatst gewijzigd: 02 maart, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Analyse ter beoordeling milieuprestatie product verbeterd '
Lees ook