Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 5 juni 2002

Anciaux weerlegt kritiek 11.11.11 op Vlaams beleid ontwikkelingssamenwerking

Vlaams minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Anciaux heeft vanmiddag in het Vlaams Parlement de kritiek weerlegd die 11.11.11 gisteren geuit heeft op zijn beleid. Hij zei geen probleem te hebben met kritiek, maar verweet 11.11.11 dat de geformuleerde kritiek niet ernstig is. Het is bijvoorbeeld niet ernstig Vlaanderen te verwijten met Chili samen te werken terwijl die samenwerking vorig jaar formeel opgeschort werd. Anciaux vindt het ook niet ernstig dat hij slechts een 5 op 10 krijgt voor zijn budget terwijl hij de beleidsbudgetten vorig jaar verdubbelde. Ook het verwijt dat Vlaanderen in tegenstelling tot het federale niveau geen geografische prioriteiten zou leggen, terwijl het gros van de gebudgetteerde bilaterale samenwerking gericht is op één land, m.n. Z-Afrika voor 12 mio euro, vindt Anciaux niet correct. Ter vergelijking: federaal besteedde in 2001 ongeveer 138,2 mio euro over 25 prioritaire landen, dit is gemiddeld 5,5 mio euro per land.

Anciaux wijst erop dat hij in het kader van educatie en sensibiliseren in maart een projectoproep uitgeschreven heeft met een beleidskader dat in nauw overleg met Coprogram werd opgesteld. Hij heeft hiervoor 1,25 mio euro voorzien. 46 organisaties, waaronder veel lidorganisaties van 11.11.11, schreven in. De eerste projecten kunnen van start gaan in september. 11.11.11 is zelf hoofdindiener van drie projecten, en het komt dus nogal vreemd over wanneer ze stellen dat er inzake sensibilisering maar wat aangemodderd wordt.

11.11.11 uit ook kritiek op het project 'Regenwoud.com'. Anciaux benadrukt dat hij dit project in Costa Rica heeft laten evalueren door een externe evaluator en dat hij bijkomend advies gevraagd heeft aan Natuur en Milieu- educatie-Vlaanderen. Op basis van deze bevindingen heeft hij een sluitend protocol afgesloten met de initiatiefnemers. De opmerkingen van 11.11.11 werden dus ernstig genomen.

Sinds zijn aantreden als minister voor
ontwikkelingssamenwerking heeft Anciaux al heel wat beleidslijnen getrokken. Hij introduceerde de directe samenwerking met Zuid-Afrika, zet voorzichtige stappen in een trilaterale samenwerking met Mozambique, en bouwt een samenwerking uit met Marokko met de ondersteuning van allochtone Marokkanen uit Vlaanderen. Darnaast stelde hij een beleidskader op voor gemeentelijke Noord-Zuid samenwerking, deed hij een projectoproep voor projecten educatie en sensibiliseren en gaf hij een belangrijke extra budgettaire input. Dat het trekken van nieuwe, weldoordachte beleidskaders niet altijd zonder kinderziektes loopt is evident, en minister Anciaux benadrukt dat hij altijd openstaat voor suggesties en bijsturingen. De kritiek van 11.11.11 is echter slecht onderbouwd en berust op halve en zelfs pertinente onwaarheden. Het jaarrapport van de organisatie lijkt op die manier meer op een verplicht nummertje dan op een instrument dat bijkomende impulsen kan geven aan het beleid.

info : Koen.T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: koen.tsijen@vlaanderen.be

Deel: ' Anciaux weerlegt kritiek 11.11.11 op Vlaams beleid ontwikkelingssame.. '
Lees ook